24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެމެރިކާ

އާއިލާތައް ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

  • މުޒާހަރާތައް ބާއްވާނީ ހާއްސަ ސްލޮގަން "#ފެމިލީސްބިލޯންގްޓުގެދާ"، ދަށުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 21:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ހަރުކަށި ހިޖުރަވެރިންގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ބާއްވާ މުޒާހަރާތައް އެމެރިކާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ އާއިލާތައް އެ އާއިލާތަކުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އެފަދަ އާއިލާތައް އަލުން މެމްބަރުން އެއްކޮށްލުމަށް އެދި ގޮވާލާ 630 އިވެންޓެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައެެވެ. 

އެމެރިކާ އަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ އާއިލާތަކުން އެ އާއިލާތަކުގެ ކުޑަކުދިން އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާ ވަކިކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ގަރާރަކުން އަންގަވާ ފަހުން އެ ގަރާރު އުވާލައްވާފައިވީ ނަމަވެސް 2000 އެއްހާ ކުޑަކުދިން ވަނީ އެކުދިންގެ އާއިލާތަކާ އަދިވެސް ވަކިކުރެވިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

އާއިލާތައް ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ރައީސް ޓްރަމްޕް އެކަށައަޅުއްވާ ފަހުން އެ ސިޔާސަތު އުވާލެއްވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި އެތެރޭގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފިއްތުންތަކަށްފަހުއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް