11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

އެމެރިކާ

އާއިލާތައް ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

  • މުޒާހަރާތައް ބާއްވާނީ ހާއްސަ ސްލޮގަން "#ފެމިލީސްބިލޯންގްޓުގެދާ"، ދަށުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 21:15 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ހަރުކަށި ހިޖުރަވެރިންގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ބާއްވާ މުޒާހަރާތައް އެމެރިކާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ އާއިލާތައް އެ އާއިލާތަކުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އެފަދަ އާއިލާތައް އަލުން މެމްބަރުން އެއްކޮށްލުމަށް އެދި ގޮވާލާ 630 އިވެންޓެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައެެވެ. 

އެމެރިކާ އަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ އާއިލާތަކުން އެ އާއިލާތަކުގެ ކުޑަކުދިން އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާ ވަކިކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ގަރާރަކުން އަންގަވާ ފަހުން އެ ގަރާރު އުވާލައްވާފައިވީ ނަމަވެސް 2000 އެއްހާ ކުޑަކުދިން ވަނީ އެކުދިންގެ އާއިލާތަކާ އަދިވެސް ވަކިކުރެވިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

އާއިލާތައް ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ރައީސް ޓްރަމްޕް އެކަށައަޅުއްވާ ފަހުން އެ ސިޔާސަތު އުވާލެއްވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި އެތެރޭގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފިއްތުންތަކަށްފަހުއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް