19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ލީބިއާގެ މަސްރަހު

ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއަށް، ލީބިއާގެ ސިފައިން ފާޅުގަ ނޫނެކޭ ބުނެފި

  • ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ ހަމަލާއެއް ދިނުންފަދަ ކަމެއް
  • މިލިޓަރީ ބޭސް އަޅާނީ ލީބިއާގެ ދެކުނުގައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ލީބިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- އޭއެފްޕީ

ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭހެއް ލީބިއާގައި ހެދުމާމެދު އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. ސިފައިން ވަނީ ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭހެއް ކޮންމެ ސަބަބަކަށްޓަކައި ނަމަވެސް ލީބިއާގައި ގާއިމް ކުރުމަކީ އެ މީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމެއްކަން ފާޅުގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ވަގުތަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ލީބިއާ މެދުވެރިކޮށް މީހުން އެހެން ގައުމްތަކަށް ބަދަލު ކުރާކުރުން ހުއްޓުމަށް ޔޫރަޕުގެ ގައުމްތަކުން އެހީ ވެދިނުމަށް މިލިޓަރީ ބޭހެއް އެ ގައުމުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާ ވަގުތެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަން އެއްވެސް ގައުމަކުން ރަސްމީކޮށް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި އަޑު ފެތުރުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފުރާންސްގެ އާ އިމިގްރޭޝަން ބިލާ ގުޅިގެންނެވެ.

ލީބިއާގެ ސިފައިންގެ "ޖެނެރަލް ކޮމާންޑް" މިކަމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭހެއް އަޅައިފިނަމަ އެވެވެނީ ގައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ސިފައިން އެ މަންޒަރު ބަލަން މަޑަކުން ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އަދި މިލިޓަރީ ބޭހެއް އެ ގައުމުގައި އެޅުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކީ ލީބިއާއަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދިނުންފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އެއާއެކު އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާނެ ކަމަށާއި ގައުމަށް އެކަހަލަ ކަމެއްޔަކަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިޓަލީގެ މީޑިއާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ އެ ގައުމުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރާއި ލީބިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ދެމެދު މިލިޓަރީ ބޭހެއް އެޅުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މީޑިއާއިން ބުނާ ގޮތުން އިޓަލީން މިލިޓަރީ ބޭހެއް އަޅަނީ ލީބިއާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގަޓްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް