18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ލީބިއާގެ މަސްރަހު

ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއަށް، ލީބިއާގެ ސިފައިން ފާޅުގަ ނޫނެކޭ ބުނެފި

  • ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ ހަމަލާއެއް ދިނުންފަދަ ކަމެއް
  • މިލިޓަރީ ބޭސް އަޅާނީ ލީބިއާގެ ދެކުނުގައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ލީބިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- އޭއެފްޕީ

ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭހެއް ލީބިއާގައި ހެދުމާމެދު އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. ސިފައިން ވަނީ ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭހެއް ކޮންމެ ސަބަބަކަށްޓަކައި ނަމަވެސް ލީބިއާގައި ގާއިމް ކުރުމަކީ އެ މީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމެއްކަން ފާޅުގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ވަގުތަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ލީބިއާ މެދުވެރިކޮށް މީހުން އެހެން ގައުމްތަކަށް ބަދަލު ކުރާކުރުން ހުއްޓުމަށް ޔޫރަޕުގެ ގައުމްތަކުން އެހީ ވެދިނުމަށް މިލިޓަރީ ބޭހެއް އެ ގައުމުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާ ވަގުތެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަން އެއްވެސް ގައުމަކުން ރަސްމީކޮށް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި އަޑު ފެތުރުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފުރާންސްގެ އާ އިމިގްރޭޝަން ބިލާ ގުޅިގެންނެވެ.

ލީބިއާގެ ސިފައިންގެ "ޖެނެރަލް ކޮމާންޑް" މިކަމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބޭހެއް އަޅައިފިނަމަ އެވެވެނީ ގައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ސިފައިން އެ މަންޒަރު ބަލަން މަޑަކުން ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އަދި މިލިޓަރީ ބޭހެއް އެ ގައުމުގައި އެޅުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކީ ލީބިއާއަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދިނުންފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އެއާއެކު އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާނެ ކަމަށާއި ގައުމަށް އެކަހަލަ ކަމެއްޔަކަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިޓަލީގެ މީޑިއާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ އެ ގައުމުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރާއި ލީބިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ދެމެދު މިލިޓަރީ ބޭހެއް އެޅުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މީޑިއާއިން ބުނާ ގޮތުން އިޓަލީން މިލިޓަރީ ބޭހެއް އަޅަނީ ލީބިއާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގަޓްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް