14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ސުއަރޭޒް އުއްމީދުގައި

  • މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް އުރުގުއޭއިން ކާމިޔާބުކުރި
  • އުރުގުއޭ އަދި ޕޯޗުގަލް ކުޅޭ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 23:00 ގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް


އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް އުރުގުއޭއިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު އުރުގުއޭގެ ކޮޅަށް ލަނޑެއް ވެސް ވަދެފައެއް ނުވެއެވެ. އުރުގުއޭ ވެގެންދިޔައީ 1998 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު އާޖެންޓީނާގެ ފަހުން ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ހުރިހާ މެޗެއް ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަނަނުދީ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރަށް އުރުގުއޭ ކޮލިފައިވީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސުއަރޭޒްގެ ފަރާތުން ލަނޑެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ކުޅުނު އަނެއް ދެ މެޗުގައި ވެސް އޭނާ ލަނޑު ޖެހިއެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސުއަރޭޒް ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗަށްވުރެ އޭނާ ހުރީ މާ ފިޓުކޮށް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މެޗަކަށްފަހު ގޯސްކޮށް ކުރެވޭ ކަންކަން ބަލާ ކަމަށާއި އަދި ކޯޗާއި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރާ ކަމަށް ސުއަރޭޒް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިރޭގޭ މެޗަކީ މުސްތަގުބަލަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މި މެޗުގައި ކުޅެން ޖެހެނީ ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުންނާ ދެކޮޅަށްކަން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ މެޗު ކުޅެން ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށާއި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގައިފިނަމަ އެކަން ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ސުއަރޭޒް ބުންޏެވެ. ހަމައެހެންމެ މުބާރާތް ނިންމާލާއިރު ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސުއަރޭޒް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އުރުގުއޭ ކުޅޭނީ އަބަދުވެސް މޮޅުވާން ކަމަށާއި ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި އެއްވަނަ ލިބުނީ ވެސް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެގޮތަށް ވިސްނަގައިގެން ކަމަށެވެ.

އުރުގުއޭގެ ޓީމު ބިނާވެފައިވަނީ އެ ކްލަބްގެ ޑިފެންސިވް ކާމިޔާބަށެވެ. ޑިއޭގޯ ގޯޑިންއާ ހޯސޭ މާރިއާ ހިމެނޭޒްގެ ފަރާތުން މި ވާރލްޑް ކަޕްގައި ފެންނަމުންދަނީ މޮޅު ކުޅުމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފޯވާޑް ލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސުއަރޭޒް އަދި ކަވާނީގެ ކުޅުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކަވާނީއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސުއަރޭޒް ބުނީ ކަވާނީއަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެކުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭތާ 10 އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ދެ މީހުން ވެސް ކުޅެމުންދަނީ ގައުމު މޮޅު ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ދެ މީހުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ސުއަރޭޒް ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ޓީމުގެ ތެރޭގައި އިސްނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ސުއަރޭޒް ބުންޏެވެ.

އުރުގުއޭ އަދި ޕޯޗުގަލް ކުޅޭ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 23:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް