25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ކޮލޮމްބިއާ އަދި ޖަޕާން ދެވަނަ ބުރަށް، ސެނަގާލް ކެޓީ ފެއާޕްލޭ ޕޮއިންޓްއިން

 • ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކޮލޮމްބިއާ ހޯދީ ސެނެގާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެން
 • ޖަޕާން ވަނީ 1-0 އިން ޕޮލެންޑް އަތުން ބަލިވެފައި
 • ސެނެގާލްއާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ޖަޕާނަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބުނީ ފެއާޕްލޭ ޕޮއިންޓްއިން ކުރި ލިބޭތީ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 04:01 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ކޮލޮމްބިއާގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުން ކޮލޮމްބިއާ އަދި ޖަޕާން ޖާގަ ހޯދިއިރު ފެއާޕްލޭ ޕޮއިންޓްއިން ކުރިނުލިބި ސެނެގާލް މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކޮލޮމްބިއާ ހޯދީ ސެނެގާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މި ދެ ޓީމު ވެސް މި މެޗާއި ކުރިމަތިލިއިރު ވާރލްޑް ކަޕްގެ ޖާގައެއް ލިބެން އޮތީ މި މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. ސެނެގާލްގެ ޓީމުން މި މެޗުގައި ތިން ބަދަލެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ކޮލޮމްބިއާގެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ބަދަލެއް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ދެޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ސެނެގާލްއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދިނުމަށް ރެފްރީ ނިންމި ނަމަވެސް ވީއޭއާރް ބެލުމަށް ފަހު ރެފްރީ ވަނީ އެ ނިންމުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި މެޗުގައި ކޮލޮމްބިއާއަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ދަނޑުން ބާލަން ޖެހުމުންނެވެ.

ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ސެނެގާލްއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ހަމައެގޮތަށް ކޮލޮމްބިއާގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރިއިރު އެޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ޔެރީ މިނާއެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ޖަޕާން ވަނީ 1-0 އިން ޕޮލެންޑް އަތުން ބަލިވެފައެވެ. މި މެޗާއި ކުރިމަތިލިއިރު ވެސް ޕޮލެންޑް އޮތީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ކޮލޮމްބިއާއިން ހޯދިއިރު ދެވަނަ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ލިބުނީ ޖަޕާނަށެވެ. ހަމައެއަދަދަށް ތިންވަނައިގައި އޮތް ސެނެގާލްއަށް ވެސް ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިރު ހަތަރުވަނަ ލިބުނު ޕޮލެންޑަށް ލިބުނީ ތިން ޕޮއިންޓްއެވެ.

ސެނެގާލްއާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ޖަޕާނަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބުނީ ފެއާޕްލޭ ޕޮއިންޓްއިން ކުރި ލިބޭތީއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ފީފާއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ގަވާއިދެކެވެ. ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުންނާއި ފައިދާ ލަނޑުގެ ތަފާތުން އަދި ޖެހި ލަނޑުގެ ތަފާތުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވިއިރު ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗު ވެސް އޮތީ އެއްވަރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ފީފާއިން ބަލާފައިވަނީ ފެއާޕްލޭ ޕޮއިންޓަށެވެ. އެގޮތަށް ބެލިއިރު ޑިސިޕްލިން ރަނގަޅަށް ޕާފޯމް ކޮށްފައި އޮތީ ޖަޕާން ކަމަށްވުމާއެކު އެޓީމަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބުނީއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދެކޮޅަށް ކޮލޮމްބިއާ ނުކުންނައިރު ޖަޕާން ނުކުންނާނީ ބެލްޖިއަމްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް