19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ކިމްއަށް ފަހު ޕުޓިން އާއި ޓްރަމްޕް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

  • ޓްރަމްޕް އާއި ޕުޓިން ބައްދަލުކުރައްވާނީ އެމެރިކާ އާއި ރަޝިޔާއަށް އެއްބަސްވެވޭ ތިންވަނަ ޤައުމެއްގައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 28 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 13:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޓްރަމްޕް އާއި ޕުޓިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ޖުލައި މަހުގެ މެދުތެރޭ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދާދިފަހުން ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް، ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއާ ޓްރަމްޕް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ވެރިކަމުގެ ބާރު، ކްރެމްލިންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ބެހޭ އިސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޔޫރީ އުޝަކޯވްއާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕާއި ޕުޓިން ބައްދަލުކުރައްވާނީ އެމެރިކާ އާއި ރަޝިޔާއަށް އެއްބަސްވެވޭ ތިންވަނަ ޤައުމެއްގައެވެ. ޓްރަމްޕް އާއި ކިމް ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވީ ދެޤައުމެއް އެއްބަސްވެވުނު 3 ވަނަ ޤައުމެއް ކަމަށްވާ ސިންގަޕޫރުގައެވެ. 

އުޝަކޯވް ވިދާޅުވީ މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ވޮޝިންގޓަނާއި މޮސްކޯއާ ދެމެދު ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މި ބައްދަލުވުމަކީ ދެ ޤައުމަށް ވެސް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައަށް ވެސް މުހިއްމު ބައްދަލުވުމަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަނެއް ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ މެދުތެރޭގައެވެ. އުޝަކޯވް ސިފަކުރައްވާ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް އާއި ޕުޓިންގެ ބައްދަލުވުމަކީ ހޫނު މޫސުމުގެ އެންމެ ހޫނުގަދަ ބަހުސަށް ވެގެންދާނެއެވެ. 

އެމެރިކާ އާއި ރަޝިޔާގެ ވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕްގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވަނީ މިހަފްތާގައި ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގެން ކްރެމްލިންގައި ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕުޓިން ދެންނެވި ކަމަށް ވެއެވެ. 

ބޯލްޓަން ވިދާޅުވީ ދެލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކީ އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

ޕުޓިން އާއި ޓަރަމްޕްގެ ބައްދަލުވުމަކީ އެމެރިކާގެ އެކުވެރިން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތާއި ނޭޓޯގެ ޤައުމުތަކުން ރަޝިޔާއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ރަޝިޔާއާ ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަކީ އެޤައުމުތަކުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިހާރު ވެސް އެމެރިކާގެ ތަހުޤީޤުތަކާ ބެހޭ ފެޑެރަލް އިދާރާ (އެފްބީއައި) އިން ގެންދަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕް އަށް ރަޝިޔާ އިން އެހީވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ފަހުން ބައެއް ސަމިޓްތަކުގެ ހަވާސާގައި ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވި ނަމަވެސް، މި ބައްދަލުވުން ވެގެންދާނީ ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފުރިހަމަ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް