17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ވާނީ ކޮންބޭފުޅެއް؟

 • އަރިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ މިހާރުވެސް ލޮބީކުރައްވަމުން
 • ނައިބަކަށް ވެދާނެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޖިހާދު، ސަޢީދު، ޝައިނީ، ސިޔާމް އަދި ޝަހީމްގެ ނަން ކިޔާ
 • މިއިން ބޭފުޅެއް ރަނިންގ މޭޓަކަށް ނެރެގެން ރައީސް ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުވެދާނެތޯ ރައީސް ޔާމީން ސުވާލު އުފައްދަވާނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:46 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
 8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ރައީސް ޔާމީން ކެބިނެޓް ޖަލްސާއެއްގައި -- އާކައިވް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަކީ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެކަން އަދި ކަށަވަރުވެފައިވާ، އަދި ފުލުހުންގެ ހުރަހެއް ނެތި ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެޕާޓީގެ ކައުންސިލުން އަރުވާފައިވާއިރު، އެ ޓިކެޓް ދީފައިވަނީ ސައްހަކޮށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެ، އެކޮމިޝަނުން އެވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެންޑޯޒް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމްޑީޕީއާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއިން ހަދާނެ ގޮތެއް އެޕާޓީތަކުން އަދިވެސް އެދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލަ އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ނިމިފައިނުވާއިރު، އެބޭފުޅުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންގެ ވާހަކަ އަދި ދައްކަން ކައިރި ވެސް ނުވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް ކަނޑައަޅަން މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެއެވެ. ގައިމު އެމަނިކުފާނަށް ރަނިންގ މޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 'ރައީސް ޔާމީން 2018' ޖަހައިގެން ގަދައަށް ޕީޕީއެމްއިން ކެމްޕޭން ކުރަމުންދާއިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ނަންފުޅުގެ ތިރީގައި ޖަހާނެ ނަމެއް އަދި ފެންނާނަކަށް ނެތެވެ. 

އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ފޯރިއާއިއެކު ރަނިންގ މޭޓްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ލޮބީ ކުރަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ހައްދަވާފައި ނަހައްދަވާނެ ގޮތެއް އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަކީ ރައީސް ޔާމީން މާގަޔާވާ މަޤާމެއް ނޫނެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވަނީ ނައިބަކަށް ގެންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ނައިބުވެސް މަޤާމުން ދުރުކޮށް އެއްލާލީއެވެ. ދެވަނަ ނައިބު ހެއްދެވި ގޮތަކުން 3 ވަނަ ނައިބަކު ނަގަން ރައީސް ޔާމީނަށް އެތައް ދުވަހެއް ނެގިއެވެ.

ނައިބު ރައީސްކަމުގައި މިހާރު ވެސް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޖިހާދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން އެންމެ ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރީގެ 2 ނައިބުން އެމަނިކުފާނަށް 'ކެހި ދިން ފަހުން' ގެންނެވި ބޭފުޅަކީ ޖިހާދުކަމުން އެބޭފުޅާއަށް އިތުބާރު ކުރައްވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޖިހާދަކީ އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގދ. ތިނަދޫއިން ވެސް ތާޢީދު އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއިއެކު ރައީސް ޔާމީން މިކަމާއި ވިސްނަވާނެއެވެ. އިތުރު ވޯޓެއް ނުލިބޭ ބޭފުޅަކާއިއެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް ނިކުންނެވުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފައި ވިއްދާފައި ހުރި އެއް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެން ފެންނަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އިޤްތިޞާދާއި ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު ސަޢީދެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަކީ ސަޢީދު 'މީހަކަށް' ހެދި ބޭފުޅާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޤާސިމް އިބްރާހިމްއަށް ސަޢީދު ހެއްދެވި ގޮތުން ސަޢީދަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަފާތެރިވެދާނެ ބޭފުޅެއްތޯ ރައީސް ޔާމީން އަމިއްލަފުޅަށް ސުވާލު ކުރައްވާނެއެވެ. ސަޢީދަށް ސަޕޯޓް ހޯދުމަށް މިހާރު ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭންތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، މިއީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވެސް ހިންގެވި މަގެވެ. ސަޕޯޓް ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ވެސް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ހައްދަވައިގެން އުޅުއްވިއިރު އެއީ ރައީސް ޔާމީން މާގަޔާވާ ކަމަކަށް އޭރު ނުވި ގޮތަށް، ރައީސް ޔާމީނަށް ސަޢީދު މިހާރު އެކުރައްވާ ކެމްޕޭން ކަމުދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ސަޢީދަކީ މާބޮޑަށް މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނައިބު ރައީސްކަން ބޭނުންފުޅުވެގެން އެމަނިކުފާނު އުޅުއްވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރުނު ހިސާބުން ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަޢީދު ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ފެނެއެވެ.

ކެބިނެޓްގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދެން އެމަޤާމަށް ވަޑައިގެންފާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އަނެއް ބޭފުޅަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީއެވެ. ޝައިނީއަކީ ރައީސް ޔާމީން އިތުބާރު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވެއެވެ. ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއާއިއެކު ވެސް ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގައި ލޮބީކުރަން ވެސް ޝައިނީ ފޮނުއްވުމުން އެކަން ހާމަވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން 100 ނުވަތަ 500 އިންސައްތަ އިތުބާރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށްވާ ގޮތް އެންމެންނަށް ވެސް ފެނެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޝައިނީ އަކީ މާބޮޑަށް ބޭރުތެރޭގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އިތުރުވާނީ ކިތައް ވޯޓުތޯ ރައީސް ޔާމީން ސުވާލު އުފައްދަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދަކީ ވެސް ރަނިންގ މޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއިއެކު ފެނިދާނެ ބޭފުޅެކެވެ. މިހުރިހާ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީނަށް މަދަދުވެރިވީ ސިޔާމެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އެމަޤާމު ހައްޤުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީއޭއިންނާއި ސިޔާމްގެ ސަޕޯޓަރުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ސިޔާމަކީ މިއަދާއި ހަމަޔަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވަފާތެރިކަންމަތީގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަނީ އަބަދުވެސް ވެރިކަމަށް އަތް ފޯރުވޭ ވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ. ނައިބުރައީސްކަން ފަދަ މަޤާމަކަށް ގެނައުމުން ދެން ވާނީ ކިހިނެއްކަން ރައީސް ޔާމީން ވިސްނަވާނެއެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިދާނެފަދަ ބޭފުޅެކެވެ. ވެރިކަމުގެ ބާރުތެރޭގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްލެވޭހާ ސިޔާސީގޮތުން ހަރު ބޭފުޅެކެވެ. ފަހަރުގައި އިތުރު ވޯޓުކޮޅެއް ރައީސް ޔާމީނަށް ޝަހީމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބިދާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ޤަބޫލުވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާއްމުންނާއި ޝަހީމާއި ގުޅުން އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ބަލާލަން ޖެހެއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނަށް މިއަދު އެންމެ މުހިއްމުވާނީ އިތުރު ވޯޓެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ޕީޕީއެމްއިން އެކަނި މަސައްކަތްކޮށްގެން ދެން އިތުރުވާނެ ވޯޓެއް އޮތް ކަމަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ވަރުގަދަކޮށް، އިތުރު ވޯޓެއް ހޯދުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އެތެރެ ކޮއެލުން ބޭރުން ބޭފުޅަކު މިފަހަރު ނެގުމަކީވެސް ފަހަރުގައި ވެދާނެ ކަމަކެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓަކުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮންނާނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރުމެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ މިހާރު އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮން ބޭފުޅަކު ދައްކައިގެންތޯ ރައީސް ޔާމީން ވިސްނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހާސަރު

5 މަސް ކުރިން

އަނބި ކަނބަލުން

0
0