20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އޭޑީކޭ ސީއެސްއާރު

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާއަކަށް އޭޑީކޭ އިން އެހީ ފޯރުކޮށްދީފި

  • ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކުރި
  • އެހީވެފައިވަނީ 11 މީހުންގެ އާއިލާއަކަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 17:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާއަށް އޭޑީކޭއިން އެހީ ފޯރު ކޮށްދެނީ -- އޭޑީކޭ ޖެނެރަލ ޓްރޭޑިންގ

ދިރިއުޅުމުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންތައް ތިބި އާއިލާއަކަށް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އިން އީދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އޭޑީކޭ އިން އދ. އޮމަދޫގެ އެ އާއިލައަށް އެހީ ފޯރު ކޮށްދޭން ނިންމީ އޮމަދޫއަށް ގޮސް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އޭޑީކޭގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޮމަދޫއަށް ގޮސްފައެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި އެކުންފުނިން ވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމި އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުތްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

އެ ދެ ދަތުރުގައި އޭޑީކޭގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރެއްވި އަހްމަދު ހިޝާން އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ (އެޗްރާސީއެމްގެ) މުވައްޒަފެއް ވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. 

ހިސާންގެ ލަފާގެ މަތިން އޭޑީކޭ އިން އެހީވުމަށް ނިންމީ އެ ރަށުގެ 11 މީހުންގެ އާއިލާއަކަށެވެ. ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންތައް ވެސް ތިބޭ މި އާއިލާ ބަލަމުން އަންނަނީ އެންމެ މީހެކެވެ. އެ މީހަކީ އެގޭގައި އުޅޭ ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅެމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

އެގެއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތައް އޭޑީކޭއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައި ގެންނެވެ. އޭޑީކޭގެ މި ޕްރޮގްރާމަށް ދަމާސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ފަރުނީޗަރު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެ ގޭގައި ކުލަލުމާއި، ޓައިލްސް ޖެހުމާއި، ފާޚާނާ ހެދުމުގެ އިތުރުން ގެ މަރާމާތުކޮށްފައި ވަނީ ވެސް އޭޑީކޭގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އޭޑީކޭއިން ވަނީ އީދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް އާއިލާ އަށް ހެދުމާއި ހަދިޔާ ދިނުމުގެ އިތުރުން މެންދުރު ވަގުތުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ކެއުމެއް ވެސް އެ އާއިލާއަށް ދީފައި ވެއެވެ.

ސޯލްޓް ކެފޭގައި އަންގާރަ ދުވަހު އޭޑީކޭއިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މާކެޓިންގް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ޖިނާން ވިދާޅުވީ އެ ހަރަކާތަކީ ސްޓާފުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި، ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން ހިތަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަރާކާތުގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދެވުނީތީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޑީކޭގެ މި ހަރަކާތް ސްޕޮންސަރކޮށްފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ މާސްޓާ ޝެފްގެ ފަރާތުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް