26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ކުނި މެނޭޖްކުރުން

މާލޭގެ ގޭބީސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ކުނި އުކާލަދޭ އަގުތައް ވެމްކޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

 • ގޭބީސީއަކުން 150ރ
 • އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބީސީންގެ ޑަސްބިން 100ރ
 • ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންކުރާ ޑަސްބިންތަކުގެ ބޮޑުމިނުން ލީޓަރަކަށް 10ރ ރޭޓުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:16 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
 4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
 5. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 6. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
 7. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި
 8. އަޅުގަނޑަށް އޮތީ 19 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި: އިލްހާމް


ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް -- ގޫގުލް

މާލޭގެ ގޭބީސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުން ކުނި އުކާލެ ދޭ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ)އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

 

ވެމްކޯއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އެ ކޯޕަރެޝަނުގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުންނާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަށް ތައާރަފު ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ސަރަހައްދުތަށް ޒޯންތަކަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

 

ވެމްކޯއިން ކުނި އުކާލަދޭ އަގުތަކަކީ

 • ޑޯ ސްޓެޕް ސާރވިސް (ހިދްމަތަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޕާރޓްމަންޓަށް ވަންނަ ދޮރުކައިން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ގޮސް ކުނި ނެގުން)        150ރ އަށް
 • ބިލްޑިންގ ސާރވިސް (އިމާރާތުގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ ހުރިހާ ގޭބީސީއަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ޑަސްބިނަކަށް އެ އިމާރާތެއްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އިމާރާތަށް ވަންނަ ނުވަތަ ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ކުނި ބެހެއްޓުމުން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ގޮސް ކުނި ނެގުން)          100ރ އަށް
 • ވިޔަފާރިތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ ފީއަކީ ކޮންމެ ލީޓަރަކަށް 10ރގެ ރޭޓުން ނެވެ. (ވިޔަފާރިތަކުން ފީ ނެގޭނީ، ބޭނުންކުރާ ޑަސްބިންތަކުގެ ބޮޑުމިނާއި އަދަދަށް ބިނާކޮށެވެ.)

 

ވެމްކޯއިން ބުނީ ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދްމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާ ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ވެމްކޯގެ މައި އޮފީހުންނާއި އެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން WWW.WAMCO.COM.MV ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ދާދިފަހުން ވެމްކޯއިން ވަނީ ތިލަފުއްޓަށް ކުނި އުފުލުމަށް ހާއްސަ ކަނޑުދަތުރުގެ އުޅަނދުތަކެއް ބަނުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ކުނިއުކާލާ ޒަމާނީ ވެހިކަލްތައް ބޭނުން ކުރާގޮތަށް ވެސް ވެމްކޯއިން ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް