16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކުނި މެނޭޖްކުރުން

މާލޭގެ ގޭބީސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ކުނި އުކާލަދޭ އަގުތައް ވެމްކޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

 • ގޭބީސީއަކުން 150ރ
 • އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބީސީންގެ ޑަސްބިން 100ރ
 • ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންކުރާ ޑަސްބިންތަކުގެ ބޮޑުމިނުން ލީޓަރަކަށް 10ރ ރޭޓުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:16 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް -- ގޫގުލް

މާލޭގެ ގޭބީސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުން ކުނި އުކާލެ ދޭ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ)އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

 

ވެމްކޯއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އެ ކޯޕަރެޝަނުގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުންނާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަށް ތައާރަފު ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ސަރަހައްދުތަށް ޒޯންތަކަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

 

ވެމްކޯއިން ކުނި އުކާލަދޭ އަގުތަކަކީ

 • ޑޯ ސްޓެޕް ސާރވިސް (ހިދްމަތަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޕާރޓްމަންޓަށް ވަންނަ ދޮރުކައިން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ގޮސް ކުނި ނެގުން)        150ރ އަށް
 • ބިލްޑިންގ ސާރވިސް (އިމާރާތުގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ ހުރިހާ ގޭބީސީއަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ޑަސްބިނަކަށް އެ އިމާރާތެއްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އިމާރާތަށް ވަންނަ ނުވަތަ ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ކުނި ބެހެއްޓުމުން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ގޮސް ކުނި ނެގުން)          100ރ އަށް
 • ވިޔަފާރިތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ ފީއަކީ ކޮންމެ ލީޓަރަކަށް 10ރގެ ރޭޓުން ނެވެ. (ވިޔަފާރިތަކުން ފީ ނެގޭނީ، ބޭނުންކުރާ ޑަސްބިންތަކުގެ ބޮޑުމިނާއި އަދަދަށް ބިނާކޮށެވެ.)

 

ވެމްކޯއިން ބުނީ ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދްމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާ ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ވެމްކޯގެ މައި އޮފީހުންނާއި އެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން WWW.WAMCO.COM.MV ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ދާދިފަހުން ވެމްކޯއިން ވަނީ ތިލަފުއްޓަށް ކުނި އުފުލުމަށް ހާއްސަ ކަނޑުދަތުރުގެ އުޅަނދުތަކެއް ބަނުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ކުނިއުކާލާ ޒަމާނީ ވެހިކަލްތައް ބޭނުން ކުރާގޮތަށް ވެސް ވެމްކޯއިން ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް