16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ފަހު މެޗުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާގެ ޓީމާއި މެރަޑޯނާ ބައްދަލުކުރަނީ

  • މިހާރު ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާޖެންޓީނާއަށް އެބައޮތް
  • ޓީމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 25 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 18:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެލުމަށް މެރަޑޯނާ (ވ-2) ދަނޑަށް ގޮސް - އޭނާއަކީ އެގައުމަށް 1986 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކެޕްޓަން -- އޭއެފްޕީ

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅޭ ފަހު މެޗުގެ ކުރިން އެޓީމާއި ބައްދަލުކުރަން އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ވާރލްޑް ކަޕް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އާޖެންޓީނާއަށް މިފަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާރލްޑް ކަޕްގައި އަލަށް ވާދަކުރި އައިސްލޭންޑާއި 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު ދެވަނަ މެޗުގައި ވަނީ 3-0 އިން ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ބަލިވެފައެވެ. މި ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ވާރލްޑް ކަޕްއިން ކެޓުމުގެ ބިރު އޮތްނަމަވެސް މިހާރު ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާޖެންޓީނާއަށް އެބައޮތެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ޓަޕިއާ އާއި މެދު މެރަޑޯނާ ހިތްހަމަނުޖެހެއެވެ.

ވެނެޒުއޭލާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މެރަޑޯނާ ބުނީ މިހާރު ޓީމު އޮތް ހާލަތުގައި އޮތީ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ދަށް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ބުނެވޭ ގޮތުގައި 1986 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާއިން ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ މެރަޑޯނާއާއެކު މިހާރުގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މެރަޑޯނާ ބުނީ ގައުމުގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ދިފާއުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިވަގުތު ޓީމާއި މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އާޖެންޓީނާގެ ޖާޒީގައި ކުޅުނު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު މި މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށާއި ކްރޮއޭޝިއާ ފަދަ ޓީމެއް އަތުން ބަލިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިކަމުގެ ޒިންމާ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ޓަޕިއާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ޓީމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް އޭނާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުބަލާ ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗު ބަލަންވެސް މެރަޑޯނާ ދަނޑަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

މެރަޑޯނާ މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު އާޖެންޓީނާގެ ޓީމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަވިޔާ މަޝެރާނޯ ވަނީ މި ރިޕޯޓްތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޯޗާއި ކުޅުންތެރިންނާއި ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އޮވެއްޖެނަމަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެވާހަކައެއް ދައްކާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުން ނުދެއްކާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އައިސްލޭންޑް އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ނައިޖީރިއާއެވެ. ތިންވަނައިގައި އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އައިސްލޭންޑް އޮތްއިރު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އޮތް އާޖެންޓީނާއަށް ލަނޑުގެ ތަފާތުން ލިބެނީ ހަތަރުވަނަ މަގާމެވެ.

ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ފަހު މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާއިން އައިސްލޭންޑް ބަލިކޮށް ނައިޖީރިއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ ބުރަށް ދާނީ އާޖެންޓީނާއެވެ. އައިސްލޭންޑް އަދި އާޖެންޓީނާ ވެސް މޮޅުވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ލަނޑުގެ ތަފާތަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް