19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

އެމެރިކާއިން އުޅެނީ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް ވެރިކަމުން ވައްޓާލަން:ފަލަސްތީނު

  • ކުޝްނަރގެ ދަތުރުފުޅުގައި ފަލަސްތީނުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލެއް ނުކުރައްވާ
  • ސުލްހައިގެ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ކުޝްނަރވަނީ ވިދާޅުވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 13:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ފަލަސްތީނުގެ ސުލަހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިސް މަންދޫބު ސާއިބް އުރައިޤާތު ރާމަﷲގައި މީޑިއާއާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- އާކައިވް

އެމެރިކާއިން އުޅެނީ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް ވެރިކަމުން ވައްޓާލަން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސުލަހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިސް މަންދޫބަކު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސާއިބް އުރައިޤާތު މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލް ފަލަސްތީނު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ހަފްތާ ބަންދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފަލަސްތީނު ހިމެނިފައިނުވާތީއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދަނބިދަރިކަލުން އަދި އިސް މުޝީރު ޖެރެޑް ކުޝްނަރއާއި ވައިޓް ހައުސްގެ މަންދޫބު ޖޭސަން ގްރީންބްލަޓް ވަނީ މެދުއިރުމައްޗަށް  އެއްހަފްތާގެ ދިގު ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި އިސްރާއީލާއި،އުރުދުންއާއި،ޤަތަރާއި،މިސްރު އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އަލް އޫދު ނޫހުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އަރަބިބަހުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ކުޝްނަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަހުމޫދު އައްބާސްއާއިއެކުވިޔަސް ނުވަތަ އައްބާސްއާއި ނުލައިވިޔަސް އިސްރާއީލް ފަލަސްތީން ސުލްހައިގެ ޕްލޭން އެމެރިކާއިން ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޝްނަރވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ސަރުކާރުގައި އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރިތޯ ސުވާލުއުފައްދަވާފައެވެ.

ރާމަﷲގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އުރައިޤާތު ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ހަގީގަތުގައި ވެސް ޚުދުމުޚުތާރު ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމަވާކަން ކުޝްނަރގެ އިންޓަވިއުއިން އިތުރަސް ސާފުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުރައިޤާތި ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އައްބާސްގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އައްބާސްވަނީ ގުދުސްއަކީ އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ނިންމުމާއިއެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާއި ވާހަކަދެއްކެވުން ހުއްޓަވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް