20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ބޮޑު މޮޅަކާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތް ދެވަނަ ބުރަށް

  • ޕެނަމާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިނގިރޭސިވިލާތް މޮޅުވީ 6-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 24 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 22:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ކޭން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ - ކޭން ވެގެންދިޔައީ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހެޓްރިކެއް ހެދި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ތިންވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ދެވަނަ މެޗުން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް އިނގިރޭސިވިލާތް ހޯދައިފިއެވެ.

ނިޒްނީ ނޮވްގްރޮޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި ވާރލްޑް ކަޕްގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ޕެނަމާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިނގިރޭސިވިލާތް މޮޅުވީ 6-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ މި ދެ ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗަށްވާއިރު މިއީ ވާރލްޑް ކަޕްގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ވާދަކުރި 38 ވަނަ ގައުމެވެ. މި މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑެލޭ އަލީ ކުޅެފައިނުވާއިރު އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެފައިވަނީ ރޫބެން ލޮފްޓަސް ޗީކްއެވެ. ޕެނަމާއިން މި މެޗަށް ނެރުނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް އެޓީމުން ކުޅެން އެރުވި ފުރަތަމަ އެގާރައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ކިއެރަން ޓްރިޕިއަރ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޖަހައިދިނީ ޖޯން ސްޓޯންސްއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީއަކުން ޖަހައިދިނީ ކޭންއެވެ. އެ ޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ޖެސޭ ލިންގާޑްއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޖޯން ސްޓޯންސްއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ފަސް ލަނޑު ޖެހިއިރު އެ ޓީމުގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޖެހީ ކޭންއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ޕެނަމާއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު އެޓީމުން ވަނީ ޑިފެންސް ކުރުމަށް އިސްކަން ދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޭން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ޕެނަމާއިން ހަމަލާ އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. މި މެޗުގައި ޕެނަމާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފެލިޕޭ ބަލޯއިއެވެ.  

މި މޮޅާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޭން ވެގެންދިޔައީ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހެޓްރިކެއް ހެދި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ތިންވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ޖޯން ސްޓޯންސް ވެގެންދިޔައީ 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ލަނޑު ޖަހައިދިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ފަސް ލަނޑާއެކު ރަން ބޫޓުގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކޭންއެވެ.

ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ލަނޑުގެ ތަފާތުން އިނގިރޭސިވިލާތް އޮންނައިރު ދެވަނައިގައި ލަނޑުގެ ތަފާތުން އޮތީ ބެލްޖިއަމްއެވެ. ތިންވަނައިގައި ޓިއުނީޝިއާ އޮތްއިރު ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތީ ޕެނަމާއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ނުކުންނާނީ ބެލްޖިއަމްއާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކޮލިފައިވެވޭނެއެވެ. ޕެނަމާ ނުކުންނާނީ ޓިއުނީޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް