13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ލޯންތަކުގެ 70 ޕަސެންޓް ވިޔަފާރި ކާމިޔާބު: މިނިސްޓްރީ

  • ލޯނުތައް ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ކާމިޔާބު
  • ޕާޓްނަރުންނާ ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސް އެޅޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 24 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 17:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


އެސްއެމްއީ ލޯންގެ ވަރކްޝޮޕް -- ފޮޓޯ : ރިޒުނާ ޒަރީރު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯންތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 70 ޕަސެންޓާއި 80 ޕަސެންޓް ފަރާތްތަކަކީ ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ވިޔަފާރި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތްތައް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރުފީތާ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެޓްސެޓް ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރު މަހީލް އަލީ ޖަލީލް ވިދާޅުވީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯން ސްކީމްތަކަށް އާންމުންގެ ތާއީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދާއިރު ވިޔަފާރިތަކަށް ތަނަވަސްކޮށްދޭ ފުރުސަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރުން މޯގޭޖެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނެތި، ވަރަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް އޯޕެން ކޮށްލާފައި ވަނީ. ނަމަވެސް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނާޖައިސް ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެއް ނުތިބޭ،" މަހީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހީލް ވިދާޅުވީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލާފައިވާ ގެޓްސެޓާއި ފަސޭހަ މަދަދާއި އެސްއެމްއީ ލޯނު ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 70 އާއި 80 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މީހުން ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ.

މަހީލް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބު ނުވުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ދިމާވަނީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ޕާޓްނަރުންނާ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ.

"މީގެ އިތުރުން ބައެއް ފަހަރު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރި ނޫން އެހެން ކަމެއް ކުރުމަށް އެދިދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ. ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުސަތު ދެވިގެންދަނީ،" މަހީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް