19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

މަގޭ ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުން ހަނާވާއިރު، މުޅި މާލެ "މުއިއްޒުވެފައި" އެވެ. ހައްލެއް ބޭނުމެވެ.

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 08:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރަށެއް ތަރައްޤީ ނުކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވެރިރަށް މާލެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިފި އެވެ. ޕާކުތަކާއި، ރަސްފަންނަކާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނަކާއި، ނަމާދުކުރާނެ ސަރަހައްދަކާ، އިއްޒުއްދީނު ފާލަމާއި، ފެން އަރުވާ ވަޑާންތަކާއި، މިހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ގެންނެވީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެކެވެ. މަވެސް ވަރަށްވެސް އުފާވި އެވެ.

 

ނަމަވެސް ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ހަދާ ނިނުމަށްފަހު، ބޭނުންކޮށްލެވޭވަރުވީ ހަމަ އެންމެ މަހަކު އެވެ. ގިނަ ތަންތަން މަސް ދުވަހުވެސް ބޭނުންކޮށްނުލެވުނު އެވެ. ހަދާ ނިމުމަށްފަހުވެސް، ހަމަޖެހެނީ ހާދަލަ ހާދަލަ ތިބެންށެވެ. ބޮޑު ހަރަދުކުރުމަށްފަހު ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއް ތިން ހަތަރު ފަހަރު މަރާމަތުކުރަންޖެހެ އެވެ. އެންމެ ތަނެއް ދެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ޕާކެވެސް ތިން ހަތަރު ފަހަރު މަރާމަތުކޮށް، އަލުން ބަލުން ހަދަންޖެހެ އެވެ. މަހަކު ދެ ފަހަރު ޓައިލްސް ބަދަލު ކުރަންޖެހެ އެވެ. މަގެއް އަލުން ޑިޒައިންކޮށްފިނަމަ، މުޅި މަގުމަތީގައި އޮންނަނީ ނަޖިހެ އެވެ. އަނެއްކާވެސް މަގުތައް ކޮނެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.

 

މިކަމަކީ އާދައަކަށްވެ، މިހާރު ސޯސަލް މީޑިއާގައި އުޅޭ ޒުވާނުން އެއަށް ނަމަވެސް ދީފި އެވެ. އެވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި މުޅި މާލެ އަބަދުވެސް އޮންނަނީ "މުއިއްޒުވެފަ" އެވެ. "މުއިއްޒުވުމަކީ" ކޮބައިތޯ އަހާލުމުން އެ ކުދިން ބުނާގޮތުގައި ހަމަކޮންމެ މަސައްކަތެއް ބޮޑު ލާރިގަނޑެއް ގާތް މީހަކަށް ދިނުމަށްފަހު ތިން ހަތަރު ފަހަރު އަލުން ކުރަންޖެހެ އެވެ. އެޔަށް ކިޔަނީ "މުއިއްޒުވުން" ކަމަށް އެ ޒުވާނުން ބުންޏެއެވެ. އެހެންވެ މުޅި މާލެ އޮތީ މިހާރު "މުއިއްޒުވެފަ" ކަމަށް އެ ކުދިން ބުނެ އެވެ.

 

ރަނގަޅަށް ވިސްނާލިއިރު، ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް މުޅި މާލެ މިއޮތީ "މުއިއްޒުވެފަ" އެވެ. ކުދި ކުދި ބައެއް މިސާލުތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. މާލޭގެ ދެކުނު ފަޅީގައި ބީޗެއް ހެދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެތަށް ބަޔަކު ބުނެ ބުނެ އޮއްވާ އެ ސަރަހައްދުގައި ބީޗެއް ހަދައިފި އެވެ. އެ ބުނާ ބީޗަކަށް ރަސްފަނުންނުގެ ނަމުން ނަންދިންއިރު، އަދިއަދަށްވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ މަހަކު ބޮޑު ލާރި ގަނޑެއް ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކަށްދޭންޖެއެވެ. ޖަހާ ރާޅާއެޅު ބީޗަށްޖަހާ ވެލިކޮޅެއް ނޯވެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ވެލި އަޅަންޖެހެ އެވެ. އެކަމަކުން އަދިއަދަށްވެސް ސަލާމަތެއް ނުވެއެވެ. ދުވާ ޓްރެކެކޭ ބުނާތަނުގައި އަޅާ ކާޕެޓް ގަނޑު ހަރުލާކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިން އެ ބުނާ ދުވާ ޓްރެކަކަށް ބޮޑު ހަރަދުކޮށް، ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކަށް ބޮޑު ލާރިގަނޑެއް އޮންނަނީ އަބަދުވެސްދޭންޖެހިފަ އެވެ.

 

އިތުރު ކަމަކަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ވަށާ ފާރު ތަޅާލުމަށްފަހު އެތަނުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމަކީ ބޭކާރު ކަމަކަށްވާނެއޭ ބުނެ ބުނެ އޮއްވާ، ހައުސިން މިނިސްޓަރ އިސްވެ ހުންނަވާ، އެތަނުގައި ޓައިލްސްއާއި، މާރބުލް ޖަހައިފި އެވެ. ބޮޑު ހަރެދެއް ކުރުމަށްފަހުގަ އެވެ. ޖެހި އޮމާން ޓައިލްސްތަކާއެކު ކޮންމެވެސް މީހަކު ކައްސާލައިގެން ވެއްޓޭ ދުވަހެއް ނޫނިނުދެއެވެ. ދެ މަހެއް ނުވެ ޓައިލްސްތައް ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ އެވެ. އެ ބުނާ ޓައިލްސްއަކާއި މާރބުލްޖެހުމަށްފަހު، އެއީ ތިމަންނަ މެން ބޭނުންވެގެންޖެހި ޓައިލްސްތަކެއް ނޫންކަމެއް ބުނެ އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށް އެތަނުގައި ޓައިލްސް ޖަހަނީ އެވެ. އެކަމަކުން ސަލާމަތެއް ނުވެ އެވެ.

 

ދެން އޮތީ ޕާކްތަކެވެ. މަވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. މާލެއަށް ޕާކްތައް މުހިންމެވެ. ނަމަވެސް ތިން ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ހެދޭ ޕާކްތައް އެތަށް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ދީގެން ހެދުމުން ހީކޮށްގެންތިބީ މިއީ  ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާ ޕާކްތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވެސް ވީ ކުށްހީއަކަށެވެ. ދެ މަސްދުވަސް ނުވެ، ޕާކްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އޮތީ ބޮޑެތި ފެންގަނޑުތައް ހެދިފަ އެވެ. ދެން ޕާކްގައި ޖެހި އެއްޗެއް ނަމަވެސް ހަލާކުވެ ފުނޑުފުނޑުވާން ފެށި އެވެ. އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާއިން ބޮޑު ލާރި ގަނޑެއް ހަރަދުކޮށްފަ އެ ތަންތަންވެސް މަރާމާތު ކުރަންޖެހުނީ އެވެ.

 

ހަމައެގޮތަށް، މާލޭގެ މަގުތައްވެސް އޮތީ އެފަދަ ހާލެއްގަ އެވެ. މާލޭގެ މަގުތައް ހެދިއިރު، އެ މަގުތައް ހަދަނީ އަލުން ޑިޒައިންކޮށްގެންކަމަށް ބުނުމުން މަވެސް ހީކޮށްގެންހުރީ، ދެން މާލޭގެ މަގުތައް ދުވާލަކު ދެ ފަހަރަށް ކޮންނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަޑި ގުޑަންތައް ނުހިންނާނެ ކަމަށެވެ. މަގުތައް އަލު ހެދިގެންދާއިރު، އަޑީގައި ހޮޅިތައްވެސް ވަޅުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަގުތައް ހަދާނިމުނުއިރު، މަގުތައްވެސް އޮތީ "މުއިއްޒުވެފަ" އެވެ. ހަދާ ނިމުނު ސަރަހައްދުން ނަޖިސް ބޭރުވަނީ އެވެ. އެ މަގުތައް އޮތީ އަނެއްކާވެސް އެ ސަރަހައްދު ކޮނެ ހޮޅިވަޅުލަންޖެހޭ ހިސާބުގަ އެވެ. ވާރޭ ވެހިއްޖެނަމަ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު ފެންގަނޑެއް ހެދެއެވެ. އެނެއްކާވެސް އެކަން ހައްލުކުރުމަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާއިން ބޮޑު ލާރުގަނޑެއް ހަރަދުކުރަން އޮތީ ޖެހިފަ އެވެ.

 

ކޮންމެއަކަށްސް މި ބާލެވުނު މަދު ކަންތައްތަކަށެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް އޮތީ މިފަދަ ހާލެއްގަ އެވެ. އަލުން ބަލުން އަނެއްކާވެސް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގަ އެވެ. ހަމަ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް އޮންނަނީ "މުއިއްޒުވެފަ" އެވެ.

 

މިދާވަރުންދާކަމަށްވާނަމަ ބްރިޖް މަރާމަތުކުރަންޖެހޭނީ ކިތައް ފަހަރުކަމެއް ނޭންގެ އެވެ.

 

ރީތި ނަންނަމުގައި އެކި ޕާކްތަކާއި އެއްޗިހި ހަދާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ތިން ހަތަރު ފަހަރަށް ކުރަންޖެހި، ބޮޑު ލާރިގަނޑެއް އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ޖީބަށް ވަދެއެވެ.

 

އެ ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ހެވިފަ ތިބޭ ރައްޔިތަކަށްވުރެ، ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ ކަރުނަ އަޅާ ރޯންށެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. ލިބޭ މުސާރަކޮޅު ކުޑަވާތީ އެވެ. ގަންނަ ހަޑު ކިލޯއާއި ފުށް ކިލޯގެ އަގު ބޮޑުވާތީ އެވެ. އާސަންދަ ނުލިބެތީ  އެވެ. ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވާތީ އެވެ. މިހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތެވެ.

 

ރައްޔިތުންނޭއެވެ. ވިސްނާށެވެ. މަދު ބަޔަކު މުސްހަނދިކުރުމަށް އެކި ނަންނަމުގައި ބަހާ އެ ހުސްކޮށްލަނީ، ތިޔަ ރައްޔިތު މީހާގެވެސް ފައިސާއެވެ. ރައްޔިތު މީހާ ހައިހޫނުކަމަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އެފަދަ މަޅިތަކުގެ ތެރެއިން ވެރި އެތިބަ މުސްހަނދިވަނީ އެވެ. އެ ފައިސާތައް ވެރިންގެ ޖީބަށްލުމަށްފަހު، ދައުލަތް ހިންގާނެ ފައިސާ ނެތް ކަމަށް ބުނެ އަނެއްކާވެސް އާންމު ރައްޔިތު މީހާ އެ ފެލާލަނީ އެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއްވާއިރުވެސް، ވަރިހަމަވެގެން ނުތިބޭށެވެ. އެއި ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެވެސް ފައިސާއެވެ. މިއަދު ތިމާ ތިމާގެ ހައްޤު ނުހޯދައިފިނަމަ، މާދަމާޖެހޭނީ މަގުމަތީގައި ސަލާން ޖަހަންށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް