18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ކިޓް ހެރިންގޓަން - ރޯޒް ލެސްލީ

'ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް'ގެ ތަރިން ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފި!

 • ދެ މީހުން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 • ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ސެޓުން ދިމާވި ދެ މީހުން ރަށްޓެހި ވެގެން އުޅޭތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ
 • ހެރިންގޓަން އަދި ލެސްލީގެ އާއިލާ މީހުންނާއި އެކުވެރިން ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިިވި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 22:53 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
 4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
 6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
 7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސީރީޒްއެއް ކަމަށްވާ 'ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް'ގެ ތަރިންކަމަށްވާ ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

ޖޯން ސްނޯގެ ރޯލުން ފެންނަ ހެރިންގޓަންއާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޠާ ޔިގްރިޓްގެ ރޯލުން ފެންނަ ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ އަށްވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަންގެ ޝޫޓިންގ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު، ހެރިންގޓަންއާއި ލެސްލީ ދިމާވެފައިވަނީ ޝޯވގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ރަށްޓެހި ވެގެން އުޅޭތާ ހަތަރު އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

ލެސްލީއަކީ ކިންގް ޗާލްސް 2ގެ އާއިލާގެ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންކަމުން ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ހުންނަ ޥޯޑްހިލް ކާސަލްގައެވެ. ވޯޑްހިލް ކާސިލްގެ ވެރިފަރާތަކީ ލެސްލީގެ އާއިލާއެވެ. އަދި އެއާއިލާގެ އަތުގައި އެ ކާސަލް އޮންނަތާ 900 އެއްހާ އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ފަހު ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ލެސްލީގެ ބައްޕަ ސަބާސްޝަން ބުނީ 'މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް'ކަމަށެވެެ.

ހެރިންގޓަން އަދި ލެސްލީގެ އާއިލާ މީހުންނާއި އެކުވެރިން ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިިވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ކާސްޓުންނާއި ކްރޫ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރި ދުވަހު، ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ ހޮނިހިރި ދުވަހު، ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރި ދުވަހު، ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް