18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކިޓް ހެރިންގޓަން - ރޯޒް ލެސްލީ

'ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް'ގެ ތަރިން ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފި!

 • ދެ މީހުން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 • ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ސެޓުން ދިމާވި ދެ މީހުން ރަށްޓެހި ވެގެން އުޅޭތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ
 • ހެރިންގޓަން އަދި ލެސްލީގެ އާއިލާ މީހުންނާއި އެކުވެރިން ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިިވި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 22:53 | |

މަގުބޫލް

 1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
 3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
 4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސީރީޒްއެއް ކަމަށްވާ 'ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް'ގެ ތަރިންކަމަށްވާ ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

ޖޯން ސްނޯގެ ރޯލުން ފެންނަ ހެރިންގޓަންއާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޠާ ޔިގްރިޓްގެ ރޯލުން ފެންނަ ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ އަށްވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަންގެ ޝޫޓިންގ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު، ހެރިންގޓަންއާއި ލެސްލީ ދިމާވެފައިވަނީ ޝޯވގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ރަށްޓެހި ވެގެން އުޅޭތާ ހަތަރު އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

ލެސްލީއަކީ ކިންގް ޗާލްސް 2ގެ އާއިލާގެ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންކަމުން ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ހުންނަ ޥޯޑްހިލް ކާސަލްގައެވެ. ވޯޑްހިލް ކާސިލްގެ ވެރިފަރާތަކީ ލެސްލީގެ އާއިލާއެވެ. އަދި އެއާއިލާގެ އަތުގައި އެ ކާސަލް އޮންނަތާ 900 އެއްހާ އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ފަހު ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ލެސްލީގެ ބައްޕަ ސަބާސްޝަން ބުނީ 'މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް'ކަމަށެވެެ.

ހެރިންގޓަން އަދި ލެސްލީގެ އާއިލާ މީހުންނާއި އެކުވެރިން ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިިވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ކާސްޓުންނާއި ކްރޫ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރި ދުވަހު، ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ ހޮނިހިރި ދުވަހު، ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކިޓް ހެރިންގޓަންއާއި ރޯޒް ލެސްލީ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރި ދުވަހު، ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް