19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފަލަސުރުހީ

ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ އިންޤިލާބަކުން: ޑރ. މުސްތަފާ

 • ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ވަނީ ފެއިލްވެފައި
 • އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނޭވާ ނުލެވޭގޮތަށް މިހާރު ވަނި ހަދާފަ
 • އިންގިލާބު ގެންނަން ޖެހެނީ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތައް ފެއިލްވެ، ދަރަނި ބޮޑުވާތީ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 23:38 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


މުސްތަފާ ލުތުފީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް، އިންޤިލާބެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ވަނީ ފެއިލްވެފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީކުރުވައި، ޒިންމާދާރުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ މެމްބަރުންގެ ވަނީ މިނިވަންކަން ގެއްލިފައިކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރުން ޒިންމާދާރުކޮށް، ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި އިދަރާއަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް "ނޭވާ ނުލެވޭގޮތް" މިހާރު ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

"އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވެ. އެއްވެސް ތަނަކަށް އެކެއް ނުވެވޭ. ހުރހާ ގޮތަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވަނީ ފިއްތާލާފައި" މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޒިންމާދަރުކުރަން އޮތް މުއައްސަސާތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވަލާފައި ވާއިރު، އެކަންކުރަން ތިބި ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ޤައުމު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ އިންޤިލާބަކުން ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ، އިންޤިލާބަކުން ޤައުމުގެ ހާލަތު ރަނަގަޅުކުރަންޖެހެނީ، ދައުލަތް އެއްކޮށް، ވީރާނާކޮށް ހަލާކުކޮށްލައިފައިވާތި ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިންތިހާއަށް އިތުރުވެ، ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ބޮޑު ދަރަންޏެއް އެޅިފައިވާކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް