25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޖޭޕީއާ ނުލައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: ސަމީރު

 • އެކަނި ނުކުމެވޭ ހާލަތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮތީ ދޮންވެ ފައްކާވެފައި
 • އެޕާޓީގެ ކެޕޭސިޓީގައި ސުވާލެއް ނެތް
 • ކޯލިޝަންގެ ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެޕާޓީން އިންތިހާބަށް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 11:13 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޖޭޕީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ނުލައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖޭޕީގެ ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ވަކި ޕާޓީއަކާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ބުރާސްފައި ދުވަހު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެ ޓީވީން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ "ބަޔަކު މީހުން ތިމަންނާމެންނަކީ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އޭ ބުންޏަސް ޖޭޕީއާ ނުލައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާމިޔާބު ނުހޯދޭނެ" ކަމަށެވެ.

"ބޮޑަސް ކުޑަޔަސް ޖެހޭނީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އެއީ ރާއްޖެގައި ގާނޫނު އަސާސީ ދައްކާފައިވާ މިސްރާބަކީ. އެހެން ވީމާ އެއްބަޔަކު ބޮޑާވެފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ވާން އެބައޮތޭ ބުންޏަސް އެހެން ނެތް ވާކަށެއް،" ސަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވީ އެކަނި ނުކުންނަން ވެއްޖެއް ނަމަ އެކަނި ނުކުމެވޭ ހާލަތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮތީ ދޮންވެ ފައްކާވެފައި ކަމަށާއި އެޕާޓީގެ ކެޕޭސިޓީގައި ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެޕާޓީގެ ވިސްނުމާއި މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ގުޅިގެން އެކުގައި ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި ޖެޕީ އޮތީ ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ގައުމަށް އިސްލާހު ގެނެވޭނީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެކަނި ނުކުންނަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކަނި ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ޖޭޕީ އޮތީ. އެހެން ނަމަވެސް ޖޭޕީގެ މައިގަނޑު އެއް މަގްސަދަކީ އަދި ވިސްނުމަކީ ވެސް ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުން. ގައުމަށް އިސްލާހު ގެނެވޭނީ އެކުގައި ތިބެގެންކަން ރޭގަވެސް ގާސިމް ފާހަގަ ކުރެއްވި، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި. ނެތް އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް" ސަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަންގެ ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ ކަމަށާއި ނުނެރެވޭ ހާލަތެއްގައި ވެސް މީހަކު ނެރޭނެ ފޯމިއުލާ އެބޭފުޅުންގެ އަތުގައި އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

ޖޭޕީ އާއި އެމްޑީޕީގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައިވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީ ބާކީކޮށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމަނުއްވައިގެން ވަނީ ޝެޑޯ ކެބިނެޓެއް އާއްމުކުރައްވާފައެވެ. އެ ކެބިނެޓްގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ފަޅީގެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާ އެކު ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ނަން އެ ކެބިނެޓްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިނުގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Sameera

10 މަސް ކުރިން

Jumhooree party ah mihaar mi raaje eyge vote laa aabaadheege the 5 percent keekuran the 10percent vote ves nulibeyne

0
0