19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

  • އާޖެންޓީނާ އާއި ވާދަކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅުވީ 3-0 އިން
  • މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 01:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ - މި މޮޅާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއަށް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބިފައި -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ބަލިވެ މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާޖެންޓީނާއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ނިޒްނީ ނޮވްގޮރޮޑްގައި ހުންނަ ނިޒްނީ ނޮވްގޮރޮޑް އެރީނާގައި ކުޅުނު މެޗު އާޖެންޓީނާ އާއި ވާދަކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ މި ދެ ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ހަތަރުވަނަ މެޗަށްވާއިރު މިއީ 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އެ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު މެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އާޖެންޓީނާއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ތިން ބަދަލެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެންހެލް ޑިމާރިއާ އަދި މާކޯސް ރޯހޯގެ އިތުރުން ލޫކަސް ބިގްލިއާގެ ބަދަލުގައި މި މެޗުގައި ކުޅެން އަރުވާފައި ވަނީ މާކޯސް އަކޫނާ އަދި ގެބްރިއެލް މާކާޑޯގެ އިތުރުން އެންޒޯ ޕެރޭޒްއެވެ. މި މެޗަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ވަނީ އެއް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން އާޖެންޓީނާގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިންނަށް މި ހަމަލާތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް އާޖެންޓީނާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރުންނާއި ކީޕަރުގެ ފަރާތުން ގިނަ ގޮސްތަކެއް ހެދުނު މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ވެސް މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ޖެހީ އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު ހެދި ބޮޑު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އެންޓެ ރެބިޗްއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ކްރޮއޭޝިއާއިން އުފައްދަމުންދިޔަ ހަމަލާތައް އިތުރުވިއިރު 80 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާއިން ޖެހި ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޖެހީ މުޅި މެޗުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އިވާން ރަކިޓިޗްއެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިމުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. މިއީ 1974 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕެއްގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން އާޖެންޓީނާއަށް މޮޅެއް ނުލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގައި ނައިޖީރިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ނުކުންނައިރު ކްރޮއޭޝިއާ ނުކުންނާނީ އައިސްލޭންޑާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Amilla baaru

3 މަސް ކުރިން

Kobaitha mi aatigle ga mikiyaa amilla baarakee

0
0