26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ

ގްރީން ބިލްޑިންގ ކޮންސެޕްޓް: ރާއްޖެ އަށް ފަހި ކޮންސެޕްޓެއް

 • އެނަރޖީ ސޭވިންގ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން މުހިއްމު
 • އިމާރާތް ކުރުމުގައި ކުނި މަދުކުރަންޖެހޭ
 • ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތައް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 11:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
 4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
 8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ގްރީން ބިލްޑިންގ ކޮންސެޕްޓް -- ބެޗް

ދުނިޔެއަށް ސިނާއީ ގޮތުންނާއި އުމްރާނީ ގޮތުން އަންނަ ތަރައްގީތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެގެންދާ ވާހަކަތަކަކީ އަބަދު ވެސް އަޑުއިވޭ ވާހަކަތަކެކެވެ. ތަރައްގީ ހާސިލްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަކުން ވެސް ވާދަވެރިކަމާ އެކު އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއެރުން ހޯދައި، އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލިޖީތަކަށް އަހުލުވެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ވެސް އަމާޒެވެ.

މިކަން މިހެން އޮތް އިރު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ އަސަރު ކުރެވެ. ޖައްވު ހޫނުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. މިއީ ތިމާވެއްޓަށް ނުވިސްނާ ނުވަތަ ތިމާވެއްޓާ ގެއްލުން ގޮތްތައް އިހްތިޔާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަރައްގީ ހާސިލްވެފައިވާ ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެވެ.

ޖައްވު ހޫނުވުމަކީ ހަގީގަތަކަށް ވެފައިވާ އިރު މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައިފި ކަމުގައިވާ ނަމަ މުޅި ދުނިޔެއަށް މިކަމުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވާނެއެވެ.

މިކަމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތަކާއި ކާބަންޑިއޮކްސައިޑާއި ބިންގަނޑު ތަޣައްޔަރުވުމާއި ސާފު ފެން ނުލިބުމާއި ސާފު ވައި ދައުރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެހެން ދިރޭ ޖަނަވާރުތައް ދިރިއުޅޭ ވެށިތައް ހަލާކުވެ، އެފަދަ ޖަނަވާރުތައް ދުނިޔެއިން ނެތެމުންދާ ކަމީވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަންކަމެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ފަސް ބައިކުޅަ ހަތަރު ބައި ކާބަންޑިއޮކްސައިޑަކީ ގޭބީސީތަކުގެ އަމަލުތަކުން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ކާބަންޑިއޮކްސައިޑެވެ. އެހެން ކަމުން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތަކަށް ދިރިއުޅެން ބޭނުންކުރާ ގެ އިމާރާތް ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންތެރިކަމެއްގެ އިތުރަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިތަކުގެ އިސްވެރިން ވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށް ގެތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ރިއަލް އެސްޓޭޓް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީފިކަމުގައިވާ ނަމަ ހަމަގައިމު ވެސް ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތްތައް ކުރުމުގައި ގްރީން ބިލްޑިންގ ކޮންސެޕްޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އިސްރާފުނުކޮށް، އިމާރާތް ކުރުމުގައި ކުނި މަދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެނަރޖީ ސޭވިންގ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި މިފަދަ ނިޒާމުތަކަށް މުޅި މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ވެސް އަދިވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

މިފައިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ އިރު ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމުގައި ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުވެފައިވާ ވާހަކަތަކެވެ. ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތަކަށް އިމާރާތްކުރުމާއި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްގޮތަށް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެވެ. މިކަންކަމަކީ ތަރައްގީވެފައިވާ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވެސް އަމަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާގައި މަސައްކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޝްރިސްތީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޗީފް މާކެޓިންގ އޮފިސަރ މަނޯޖު އަސްރަނީ ބުނީ، އިމާރާތްތައް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި މިހާރު ގެންގުޅެނީ ގްރީން ކޮންސެޕްޓްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރެވޭނެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމާއި ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ އިމާރާތް ކުރުމުގައި ސިމެންތި އާއި ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން އެޅިގާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރުން މިހާރު އެންމެ ރަގަޅީ ރެޑީ މިކްސްޑް ކޮންކްރީޓް ކަމަށެވެ. ރީސައިކަލް ކުރެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލް ބޭނުން ކުރުމާއި ހައިޕޯ ތާމަލް ގްލާސް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަކީ އެންމެ ރަޅަގު ގޮތްތައް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއެވެ.

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހާސިލްވެގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުން ސަލާމަތްވެ، ރަގަޅު ފެނުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ގުތުރަތީ ވަސީލަތްތައް އިސްރާފުވާ މިންވަރު ދަށްވެގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ގޮތުން ވެސް އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ.

މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލިޖީތަކުގެ އަލީގައި ކާބަން ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރު މަދު ކުރެވެއެވެ. އަދި ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ތަފާތު ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރުވެގެންދެއެވެ. މިއީ މިފަދަ ނިޒާމުތައް އާންމު ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރުމަށް ޖެހިލުންވާ އެއް ސަބަބެވެ.

ދެމެހެއްޓިވި ތަރައްގީއަށް ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ހަރަދު ކުރުމަށް އާންމުން ބޭނުން ނުވާއިރު މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުތަކުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިކަންކަމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ތަރައްގީ ހާސިލް ކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް އިސްކަން ނުދީފި ކަމުގައި ވާނަމަ، ފަހުން މާބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ވެސް ތިމާގެ ޖީބުން ކުރަންޖެހިދާނެއެވެ. ކުރިމަތިވާ ގެއްލުންތަކާއި ނުވަތަ ސިއްހީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކަންކަމަށް ފަހުން ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެ ކަހަލަ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮތް އަދި މާލެ ފަދަ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި މިފަދަ އިމާރާތްތަކަށް ޖާގަ ދެވި ގިނަކުރެއްވި ނަމަ މުސްތަގުބަލުގައި ނުކުންނަ ކިތަންމެ މައްސަލައަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް