15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ސެލީނާ ގޮމޭޒް

ސެލީނާ ގޮމޭޒް 'ހުތުރު'ކަމަށް ބުނި ފެޝަން ޑިޒައިނަރަށް އޭނާގެ މަންމަ ރައްދު ދީފި

 • ސެލީނާގެ ފޮޓޯއަކަށް ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި 'ޑޮލްޗޭ އެންޑް ގަބާނާ'ގެ ސްޓެފާނޯ ގަބާނާ ވަނީ 'ވަރަށް ހުތުރު'ކަމަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައި
 • "އެއްވެސް މީހަކު އެފަދަ ނަފްރަތުގެ ބަސް ބޭނުން ކުރާނަމަ އަޅައެއް ނުލަން"ކަމަށް ސެލީނާ މަންމަ ބުނި
 • މިއީ 'ސައިބަރބުލީންގ'ކަމަށް ގިނަ ބައެއް ސުފަ ކުރޭ
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 08:59 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 7. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ސެލީނާ ގޮމޭޒް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް "ވަރަށް ހުތުރު"ކަމަށް އިޓަލީގެ ފެޝަން ހައުސެއްކަމަށްވާ 'ޑޮލްޗޭ އެންޑް ގަބާނާ'ގެ ސްޓެފާނޯ ގަބާނާ ބުނުމުން މަންމަ މޭންޑީ ޓީފޭ ރައްދު ދީފިއެވެ.

ސެލީނާގެ ފޭން އެކައުންޓަކުން ޖޫން 12ގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި 'ޑޮލްޗޭ އެންޑް ގަބާނާ'ގެ އެއް ބާނީކަމަށްވާ ސްޓެފާނޯވަނީ އިޓަލީ ބަހުން ކޮމެންޓްކޮށްފައެވެ. ކޮމެންޓްގައި ބުނެފައިވަނީ 'އޭނާ ވަރަށް ހުުތުރު'ކަމަށެވެ.

މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ސެލީނާ މަންމަ މޭންޑީއާ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ބުނީ، "އެއްވެސް މީހަކު އެފަދަ ނަފްރަތުގެ ބަސް ބޭނުން ކުރާނަމަ އަޅައެއް ނުލަން" ކަމަށެވެ. މި ފަދަ ނަފުރަތުގެ ބަސްތައް މީހުން ބުނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އާއިލާއިން ކަންކުރާ ގޮތަކީ އެއަށް އަޅާ ނުލާ 'ދުވަސް ކޮޅަކަށް ގެއްލުން' ކަމަށް އޭނޭ ބުންޏެވެ.

ސެލީނާއާ ދިމާލާށް ސްޓެފާނޯ ހުތުރޭ ބުނެގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެއްޗެއް ބުނި މީހުންގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ހިމެނެއެވެ. މައިލީގެ އިތުރުން ހޮލީވުޑްގެ ބައެއް އެހެން ތަރިންވެސް ސެލީނާގެ ކޮޅު ނަގާފައިވާ އިރު، ސެލީނާގެ ފޭނުުންދަނީ އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ސްޓެފާނޯގެ އަމަލަކީ ސައިބަރ ބުލީ ކުރުމުގެ އަމަލެއްކަން ފާހަގަކޮށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސެލީނާ އަދި ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް