19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ުސައުދީ އަރަބިއްޔާ

ސައުދީގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއިބެހޭ އިދާރާގެ ވެރިޔާ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

  • 2017 ވަނަ އަހަރު ސައުދީގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 2200 ހަރަކާތް ހިންގާފައިވޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 02:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ސައުދީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއުޒިކް ޝޯއެއްގެ ތެރެއިން. ސައުދީއިން ދަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. -- އޭއެފްޕީ

ސައުދީ އަރަބިއްުޔާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ބެހޭ އިދާރާ، ޖެނެރަލް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިޔާ، އަޙުމަދު ބިން އަޤީލް އަލް ޚާތިބް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖެނެރަލް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމަށް ޚާތިބް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު، ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ސައުދުގެ އަމުރުފުޅަކުން ޚާތިބް މަޤާމުން ވަކިކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެކަމެއް ސައުދީގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު ސައުދީގެ ޖެނެރަލް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ވަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 2200 ހަރަކާތް ހިންގާފައެވެ. އަދި އެ އިދާރާއިން ދަނީ މި އަހަރު ޖުމްލަ 50،000 އެފަދަ ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް 64 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް