21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މީރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މީރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް: 2017 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ 15.19 ބިލިއަން!

  • މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 77.9 އިންސައްތަ އަކީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 20:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


2016 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ 4.5 އިންސައްތަ އާމްދަނީ މިއަހަރު އިތުރު -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

2017ވަނަ އަހަރު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް 15.19 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ އަހަރީ އާއްމު ރިޕޯޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއަހަރު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީއަށްވުރެ 4.5 އިންސައްތަ އިތުރު ވެފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މިއީ މި އަހަރު ބަލައިގަންނާނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 4.2 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސްއާއި އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖާއި، ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްއާއި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު އާމްދަނީތަކެއް ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި އަހަރު އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ ޖީއެސް.ޓީ އާއި ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައެވެ.

އެގޮތުން ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 45.1 އިންސައްތަ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ހިއްސާކުރާއިރު، ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 17.6 އިންސައްތަ އަކީ ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއެވެ. އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި ހިއްސާކުރާ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑުތަކަކީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު، ގްރީން ޓެކްސް އަދި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އެވެ.

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނު 6 ރެވެނިއު ކޯޑުން ރެކޯޑުކުރެވުނު އާމްދަނީ، ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 85.5 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. އަދި މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 77.9 އިންސައްތަ އަކީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީކަމަށް މީރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް