19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އިންކްރެޑިބަލްސް 2

ފުރަތަމަ ހަފްތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި އެނިމޭޓްޑް ފިލްމަކަށް 'އިންކްރެޑިބްލްސް 2'

  • 'އިންކްރެޑިބްލްސް 2' ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ ޖޫން 5 ގައި
  • މިއީ ސުޕަރހީރޯ އާއިލާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 11:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


'އިންކްރެޑިބްލްސް 2'ގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

ރިލީޒް ކުރި ހަފްތާ ބަންދުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްގެ ރެކޯޑް ފިކްސަރގެ 'އިންކްރެޑިބްލްސް 2' އިން މުގުރާލައިފިއެވެ.

ޖޫން 15 ގައި ރިލީޒް ކުރި 'އިންކްރެޑިބްލްސް 2' އަށް ފުރަތަމަ ހަފްތާ ބަންދުގައި، އެމެރިކާ އިން އެކަނި، 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ ކުރިން 135 މިލިއަން ޑޮލަރާ އެކު އެ ރިކޯޑް އޮތީ 2016 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި 'ފައިންޑިންގ ޑޯރީ" އަތުގައެވެ. އެއީ ވެސް ޕިކްސަރގެ ފިލްމެކެވެ.

މިހާތަނަށް 'އިންކްރެޑިބްލްސް 2' އަށް 231.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާއިރު، މި ފިލްމަކީ ރިލީޒްކުރި ހަފްތާ ބަންދުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ އަށް ވަނަ ފިލްމެވެ.

މީގެ އިތުރުން،މި ފިލްމް ވެގެން ދިޔައީ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ ޕީޖީ-ރޭޓެޑް ފިލްމަށެވެ. ކުރިން އެ ރެކޯޑް އޮތީ 2017 ވަނަ އަަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ 'ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް' އަތުގައެވެ. އެއީ 174.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއަކާ އެކުއެވެ.

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ މާވެލްސްގެ 'އެވެންޖަރސް: އިންފިނިޓީ ވޯރ' އަދި 'ބްލެކް ޕެންތަރ' ފަދައިން 'އިންކްރެޑިބްލްސް 2' އަކީ ވެސް ކާމިޔާބު ސުޕަރހީރޯ ފިލްމެކެވެ.

ބްރެޑް ބަރޑް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ 'އިންކްރެޑިބްލްސް' ފިލްމަތަކަކީ ޕާރ ނަމަކަށް ކިޔާ އާއިލާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކެކެވެ. 'ސިވިލިއަން ފެމިލީ ލައިފް' އެއް ގެންގުޅޭ މި އާއިލާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސުޕަރހީރޯ އިންނަށް އާންމުން ކުރާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށެވެ.

މީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި 'އިންކްރެޑިބްލްސް 2' އިން އެ ފިލްމްގެ އޮރިޖިނަލް ކާސްޓްގެ އަޑުތައް އިވިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް