19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ސަންޖޭ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅުވެސް ބޮލީވުޑަށް!

  • ފޭނުން ތިބީ ބޮލީވޫޑުން ފެންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި
  • ޝަނާޔާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 09:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ޝަނާޔާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

އަނިލް ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ ސަންޖޭ ކަޕޫރުގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝަނާޔާ ކަޕޫރު ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވުމުގެ ކުރިން ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އުމުރުން އަށާރަ އަހަރުގެ ޝަނާޔާގެ ފޭނުން ތިބީ އޭނާ ބޮލީވުޑުން ފެންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތްމަދުވެފައެވެ.

ޝަނާޔާ ފިލްމް ކުޅުމާއިބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ ބައްޕަ ސަންޖޭ ބުނެފައިވަނީ ޝަނާޔާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަންޖޭ ބުނެފައިވަނީ ޝަނާޔާ އަދި ކިރިޔާ ގްރޭޑް ބާރަ ނިމުނީ ކަމަށާއި ބޮލީވުޑަށް ނުކުތުމުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް ފިލްމަކަށް ސޮޔެއް ނުކުރެ އެވެ. 

ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމަކަށް ސޮއި ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށް ވެސް ސަންޖޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަންޖޭ ބުނި ގޮތުގައި މި ޒަމާނުގެ ކުދިންނަކީ މީޑިއާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކުދިންނެވެ.

އެކުދިން ކޮންމެތާކަށް ދިޔަސް ކެމެރާތަކުގެ ލެންސްތަކަށް އަރާނެ ކަމަށާއި އެކުދިންގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމާ އެހާ ބޮޑަށް އަޅާލައި ގެއިން ބޭރަށް ނުފޮނުވާ ނުބަހައްޓާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސަންޖޭ ބުނީ އަބަދުވެސް މީހުން ފާޑު ކިޔާނެކަން ޝަނާޔާ އަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ފާޑުކިޔުންތައް އެހާ ސީރިއަސްކޮށް ނުނަގަން ނަސޭހަތް ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ގަދަ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ޝަނާޔާ އަށް މީހުންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށް ޝަންޖޭ ވަނީ ބުނފައެވެ.

ޝަނާޔާގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ގިނަ ކުދިން ވަނީ ފިލްމް ކުޅެން ފަށައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އަރްޖުން ކަޕޫރް އަދި ހާޝްވަރްދަން ކަޕޫރަށް ފަހު، ޖާންވީ ކަޕޫރް ވެސް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ދަޅަކް" އާ އެކު ބޮލީވުޑުން ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް