20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ގައިދީން

ގައިދީންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އޮތީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި: އަޒްލީން

 • ދެތިން ސަތޭކަ ގައިދީންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނެ
 • މިހާރު ގާނޫނީ މަސައްކަތްވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގަ
 • ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތައް ހިންގާފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 11:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
 6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
 7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްއިން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކޭޓް ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ފަޒީން

ގައިދީންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގަ ކަމަށް ހޯމް އެފެއާރޒް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް (ކަރެކްޝަންސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒްއިން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކެޓާއި މެޑަލް ދިނުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގަ އެވެ.

 

އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ދެ ތިން ސަތޭކަ ގައިދީންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތް މިހާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ ލަފާ އެކަމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި މިހާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގަ ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ކެރެކްޝަންސް އިން ހިންގި ކޯސްތަކުގައި ފާސްވި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް އަދި ހަޔަރ ޑިސްޓިންކްޝަން ހޯދި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓާއި މެޑަލް ވެސް ދީފަ އެވެ.

 

ކަރެކްޝަންސްއިން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤުރްއާނުގެ އުނގެނުމުގެ ކޯސްތަކާއި ފަހާ ކޯސްތަކާއި ސްޓާރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯސްތަކާއި ހައުސް ވަޔަރިން އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ފަދަ ކޯސްތައް ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް