19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ސަލާހު ކުޅޭނެ

  • ސަލާހުއަށް އަނިޔާވީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި
  • ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭނާ އިނީ ބެންޗުގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 18:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


މިސްރުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ސަލާހު ބައިވެރިވަނީ - މި ވާރލްޑް ކަޕާއި އޭނާ ކުރިމަތިލީ އަނިޔާގައި ހުރެ -- އޭއެފްޕީ

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް މިސްރުގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ކުޅޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ސަލާހުއަށް އަނިޔާވީ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން އޭނާގެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލާއެކު ކުޅުނު މެޗެއްގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަށް އަނިޔާވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވި މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސާޖިއޯ ރާމޯސްއާ އެކު ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ސަލާހު ވެއްޓުނު ވަގުތު އޭނާގެ އަތަށާއި ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެފައިވެއެވެ. މި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވާރލްޑް ކަޕް ގެއްލޭނެ ކަމުގެ ބިރު ވެސް އޮތެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ވާރލްޑް ކަޕްގައި މިސްރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަށް އޭނާ ފިޓުވާނެ ކަމަށް މިސްރުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އުރުގުއޭ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ 1-0 އިން މިސްރު ބަލިވި މެޗުގައި ސަލާހު ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ އެ މެޗުގައި އިނީ ބެންޗުގައެވެ. އެ މެޗުގައި މިސްރު ބަލިވީ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި އުރުގުއޭގެ ހޯސޭ މާރިއާ ހިމެނޭޒް ޖެހި ލަނޑަކުންނެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު މިސްރުގެ ކޯޗު ހެކްޓަރ ކޫޕަރ ބުނީ ސަލާހު ކުޅެން އަރުވަން ބޭނުންވި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ އެ މެޗުގައި ބޭނުންނުކުރީ ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށެވެ. ސަލާހު ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިސްރުގެ ހުރިހާ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް މިސްރު ކުޅޭ މެޗަކީ އެގައުމަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެކެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް ދެ މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭއިރު ރަޝިއާއިން ވަނީ އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މިސްރުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗަށް ވެސް ސަލާހު ހުރީ ފިޓުކޮށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޯޗު އޭނާ ރިސްކްކުރަން ބޭނުންނުވީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ދެވަނަ މެޗަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް މިސްރުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މިސްރުގެ ތަމްރީންތަކުގައި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ސަލާހު ޖާޒީ ވެސް ލަނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ. މި ފޮޓޯތަކާއެކު ސަލާހު 100 އިންސައްތަ ފިޓު ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވި މެޗުގައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސާޖިއޯ ރާމޯސްއާ އެކު ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ސަލާހު ވެއްޓުނު ވަގުތު އޭނާގެ އަތަށާއި ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެފައިވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިސްރު ހިމެނިފައި ވަނީ އުރުގުއޭ އަދި ރަޝިއާގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ އެކު ގްރޫޕް އޭގައެވެ. ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް މިސްރު ނުކުންނައިރު މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގައި މިސްރު ނުކުންނާނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް