19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

އަމިއްލަ ނަފްސަށްވުރެ އިސްކުރާނީ ޓީމު: ކޭން

  • އިނގިރޭސިވިލާތް ކުޅުނު ކޮލިފައިން މެޗުތަކުގައި ކޭން ފަސް ލަނޑު ޖެހި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 17:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ހެރީ ކޭން - މިއީ އޭނާ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ޓީމާއެކު ނުކުންނާނެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް -- ގިވްމީ ސްޕޯޓް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ރަން ބޫޓު ހޯދުމަށްވުރެ އިސްކުރާނީ ގައުމީ ޓީމު ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތް ކުޅުނު ކޮލިފައިން މެޗުތަކުގައި ކޭން ފަސް ލަނޑު ޖެހިއިރު އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމްއަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 30 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ރަން ބޫޓު ހޯދުމަށް ކުރި ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވިއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކޭން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ރަން ބޫޓު ގެންދިޔައީ ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހުއެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ފޯވާޑަށް އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ މީހަކު ފާޑުކި ނަމަވެސް އޭނާ އަބަދުވެސް އިސްކުރަނީ ޓީމު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނެތް ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުން ނިންމަން ކަމަށެވެ.

ކޭން ބުނީ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އޮތް ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ބަދަލެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި އިތުރު އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް އޮތްކަން ވެސް އިހުސާސް ނުވެވޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އޮތް ނަމަވެސް ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށާއި މީހުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އަބަދުވެސް ބަލަނީ އަމިއްލަ ނަފްސު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރަން ކަމަށާއި އޭނާއާއެކު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ވެސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު އުއްމީދުކުރަނީ އޭނާއަކީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވުމަށް ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން އެހީއަކަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާ ކަމަށެވެ. ކޭން ބުނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޯވާޑަށްވުމާއެކު ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖެހުމަކީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވާރލްޑް ކަޕްގައި މާ ދުރަށް ދެވޭނެ ކަމަކަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ވާރލްޑް ކަޕަށް އިނގިރޭސިވިލާތް ނުކުންނައިރު ކޮލިފައިންގައި އެ ޓީމު ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނިފައިވަނީ ބެލްޖިއަމް ޕެނަމާ އަދި ޓިއުނީޝިއާ އާއެކު ގްރޫޕް ސީގައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޯމަ ދުވަހު ޓިއުނީޝީއާ އާއި ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތް ނުކުންނައިރު ދެވަނަ މެޗުގައި އެ ޓީމު މިމަހުގެ 24 ވަނަ ނުކުންނާނީ ޕެނަމާއާ ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ބެލްޖިއަމްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުޅެމުން އަންނަ ކޭން ވަނީ އެ ގައުމަށް 23 މެޗު ކުޅެދީ 12 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އޭނާއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ހޮވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާވެސްމެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް