16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ޖަރީމާ

ސްޓެލްކޯއިން ދެލައްކަ ޑޮލަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާ ގެއްލިއްޖެ

  • ސްޓެލްކޯ އަތުން ފައިސާ ނެގީވެސް ފެނަކަ އަތުން ފައިސާ ނެގި ކުންފުނިން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 00:43 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސްޓެލްކޯ: ޑޮލަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ނުދިނުމުން މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި -- ގޫގުލް

ސްޓެލްކޯއިން ދެލައްކަ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކުރި ފައިސާއަށް ޑޮލަރުވެސް ނުލިބި އަދި އެ ފައިސާ ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލަކުވެސް ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވާފައެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި "އިއްތިފާގުން" ސްޓެލްކޯއަތުންވެސް ޑޮލަރު ހޯދަ ދިނުމަށް ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށްވެސް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު (17 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ޗެކްތަކެއް ދޫކުރި ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސަސްއެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާ ނުލިބުމުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލޫޝަން ޑިވިޝަނުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ދެ ކުންފުނިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލު ނުވުމުން މިހާރު ވަނީ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާގައި ބުނެފައި ވަނީ 200،000 ޑޮލަރު ގަންނަން ސްޓެލްކޯ އިން ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އަށް ދިން 3،084،000ރ. ގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރި ޑޮލަރު ޗެކް ބައުންސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑޮލަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާ ވެސް އަނބުރާ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ދައުވާގައި ބުނެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ ޑޮލަރު ގަންނަން ދިން ހުރިހާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށް އެދި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަތީ ނޮވެމްބަރު 9، 2016ގަ އެވެ. ދެކުންފުނިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލު ނުވުމުން ޑިސްޕިއުޓް ޑިވިޝަނުން ޝަރީއަތަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވީ ޑިސެމްބަރު 26، 2016ގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް