19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ދިވެހިރާއްޖެ - އިންޑިއާ

އިންޑިއާ ހޭލައިފި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކެތްވާނެ؟

 • އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއާއި މެދު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ހަރުކަށިކުރަން ވަނީ ފަށާފައި
 • ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހުރި ކަންކަމަށް ދަނީ ފާޅުގައި ފާޑުކިޔަމުން
 • އިންޑިއާއިން ސިޔާސަތު ހަރުކަށިކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އުނދަގޫވާނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 15 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 16:08 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
 6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާސިމް (ވ) އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ (ކ)އާއިއެކު ދިއްލީގައި -- ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިފާއިތުވިގެންދާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ވަރަށް 'އެލަރޓް'ގައި އޮންނާނެ ހަފްތާއެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ސަބަބަކީ މި ފާއިތުވެގެންދާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޚާރިޖިއްޔާއެއް ހުރި ޤައުމެއްނަމަ، މުޅި ޤައުމު 'އެލަރޓް'ވާނެ ޒާތުގެ ކަންކަން ކަމަށްވާތީއެވެ. މިހެން ދެންނެވިޔަސް ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލައި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އޮވެދާނެއެވެ. މިދައްކަނީ އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ޤައުމުން ކުރި ކެމްޕޭންގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކުރި ލާސްޓް މިނިޓް ކެމްޕޭނަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ބަދަލުގައި ކަމާއި ގުޅުންވެސް ނެތް ވަޒީރަކު ފޮނުވި ޤައުމެއްގެ ވާހަކައެވެ. 

ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން އެހީވެދިންކަމަށް އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ވިދާޅުވުމުން ބައެއް މީހުންގެ ގާތަށް ހިނިއައުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެކަން ދެނަހުރި އެހެން މީހަކު ނެތެވެ. ވޯޓަށް ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަޑައިގަތީ ރާއްޖެއަކަށް ނޫނެވެ. އިންޑޮނީޝިއާއަށެވެ. ރާއްޖެއަށް ވޯޓު ދޭނެކަމަށް މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ބުނެފައި އޮތް ބުނުން އެޤައުމުން ފަހުން ތަކުރާރުކޮށްލިތަންވެސް ނުފެނުމުން، އިންޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ވެއްޓިފައިވާ މިންވަރު ފެނިގެންދެއެވެ.

ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ނާކާމިޔާބުވި ވާހަކަ މިހާރު ދެން ދައްކައި ނިމިއްޖެއެވެ. މިހާރު ދައްކާލަން މިއުޅެނީ ސަރުކާރުން މާބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. އިންޑިއާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އިންޑިއާ އެކަހެރިކޮށް މިސަރުކާރުން ހަދަމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންޑިއާގައި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރު ބަޔާންތައް ނެރުން ފިޔަވައި އިތުރަށް މާބޮޑު ކަމެއް މީގެ ކުރިން ނުކުރެއެވެ. ރާއްޖެއިން ކަންކުރަމުންދާ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އޮތްކަން ދޭތެރެއަކުން ހާމަކޮށްލައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

ފެންނަ ފެނުމަށް ބަލާއިރު، އިންޑިއާއިން އެވަނީ މިހާރު ހޭލާފައެވެ. ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އެކަހެރިކޮށް، ޗައިނާއާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރިމަތިވި ބިރުވެރިކަން އިންޑިއާއަށް އެވަނީ ރޭކާލާފައެވެ. ފުލުފުލުގައި އެނެރެނީ ބަޔާންތަކެވެ. އެއަޅަނީ ނުސީދާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ (މެޑްރާސް)އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެތައް ގަޑިއިރަކު އެއަރޕޯޓްގައި ބޭންދެވުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނަށް ވީގޮތްވެސް އަންގާނުލައި އިންޑިއާއިން ބޭރުކޮށްލިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ތަންކޮޅެއް 'އިސްކޮޅުން ދިގު ވާހަކަ' ދައްކަވަން އުޅުއްވިހެން ހީވިއެވެ. ޗައިނާގެ މަދަދު އޮތަތީ މިކުޑަކުޑަ ރާއްޖެއަށް އެއޮތް ބޮޑު އިންޑިއާ ކުރިމަތީގައި ގަދަ ދައްކާލެވޭނެކަމަށް ހީކުރެވުނީކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންޑިއާއިން ފެނުނީ އެމީހުންގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާލިތަނެވެ. މިމައްސަލައިގައި ގަދަދެއްކޭނެކަމަށް ހީކޮށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުންކޮށް، ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން މާލޭގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހާޒިރުކުރިކަމަށްވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަކި މޮޅެއްވިތޯއެވެ؟

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންފެށިކަން ނިހާންއާއި ޕީޕީއެމްއިން އެވަނީ އަމިއްލައަށް ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާއިން ހޭލަައިފިކަން އެބޭފުޅުންނަށް އެވަނީ ޤަބޫލުކުރެވިފައެވެ. ސުވާލަކީ ނިހާންއަށް އެޙާދިސާ ދިމާވިފަހުން ޖެހިލުމެއް ނެތި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ކިތައް ބޭފުޅުންނަށްތޯއެވެ؟

ރައީސް މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް މިހަފްތާގައި ހުކުމް އިއްވުމާއިއެކުވެސް އިންޑިއާއިން ބަޔާން ނެރެން ލަހެއް ނުވިއެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްދިޔައީ އިންސާފުވެރިކޮށް ނޫންކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެލީ ޖެހިލުމެއް ނެތިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިވެދާނެކަމަށްވެސް އިންޑިއާއިން އެވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. 

ދެން ފެނިގެން މިދަނީ އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވޯރކް ވިސާ ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި ހިސާބަށް އެވަނީ ގޮސްފައެވެ. އިންޑިއާގެ ދަ ހިންދޫ ނޫހުން މަސްދަރުތަކާއި ހަވާލާދީ ބުނާ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުން ދަތިކުރަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ތުހުމަތުތައް މީގެ ކުރިން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. މިމައްސަލައިގައިވެސް ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލަމުންދާކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީއިން އެވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ބީޖޭޕީގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ މައްސަލައިގައި ސީރިއަސްވެފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީއިންވެސް އެވަނީ މިމައްސަލައިގައި ރާއްޖެއާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ކޮންގްރެސް ލީޑަރ ރާހުލް ގާންދީ މިމައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މިހާރު އެވަނީ ވަދެވަޑައިގެން، ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ މާލުއިކޮށް ނަގަމުން ދިޔައީތީ ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. 

ބަދަލުވަމުންދާ މަސްރަހާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ބިރު ދައްކައި އުޞޫލުން އިންޑިއާއަށް ބިރުދެއްކިދާނެކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހީވެގެން އުޅޭކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ދީފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ފޮނުވާލާނެކަމަށް ބުނަމުންދަނީ އިންޑިއާއަށް ބިރުދެއްކިދާނެކަމަށް ހީވެގެންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ކަން ނުވާނެކަމަށާއި، އިންޑިއާއަކީ މިސަރަހައްދުގެ ބާރު ގަދަ ޤައުމެއްކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ ކަމަށާއި، އަވަށްޓެރި ޤައުމެއް ހަމަމަގުން ކައްސާލާނަމަ އެކަމުގެ ތެރެއަށް އިންޑިއާއިން ވަންނާނެކަމަށާއި، އެކަމުގައި އިންޑިއާއިން ބަސް ބުނާނެކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި މިހާރު އދގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ އިންޑިއާ ރުޅި އެރުވުމަށްކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ގޯސް ގޮތަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް ޑރ. ޝަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ އިންޑިއާއިންވެސް ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތެވެ. އެމެރިކާގެ ވެރިކަމުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ އޮތަސް، ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އޮތަސް، އެކަން އޮތީ އެހެންނެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާގެ ސިޔާސަތު ހަރުކަށިވެއްޖެނަމަ، އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތުވެސް އިތުރަށް ހަރުކަށިވެދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ. ރާއްޖެއަކީ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ އިތުރުން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވައިޓް ހައުސްގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ލޯ އަމާޒުވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އިންޑިއާ އެވަނީ ހޭލާފައެވެ. ދެން އޮތީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކެތްކުރެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުތޯ ބެލުމެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ވޭކް އިންޑިއާ

8 މަސް ކުރިން

އިންޑިޔާ ހޭލާފިނަމަ ވަރައް އުފާވެއްޖެ، އެކަމު ހޭލާގޮތަށް އަވއްޓެރި ގައުމުތަކާ ނުކުޅެ އަމިއްލަ ގައުމުގައޮތް ރޭޕް ކުރުންހުއްޓުވާލަން ހަރުއަޑުން ގޮވާލަން. ކިތަންމެ ފުއަޕިޔަސް މިގައުމަކާ އިންޝާﷲ ނުކުޅެވޭނެ، ދުވަހަކުވެސް. ކޭންޔޫއަޕްލޯޑް ދިސްކޮމެންޓް، ނޫނީ ޔޫގޮޓް ނޯބޯލްސް ޓުޑޫސޯ

2
0
އެނގޭ މީހާ

8 މަސް ކުރިން

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާސިމް މިފަހަރު ޔޫ.އެން. ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ވޯޓު ނެގިއިރު،، ނިޔު ޔޯރކަށް ނުފޮނުވި ހަޤީޤީ ސަބަބު ރާއްޖެ އެމް. ވީ އިން ހޯދާލުން ވަރަށް މުހިއްމު. މި ބުނީ ވަރަށް ވާހަކަ

2
0
ހ މ ޒ

8 މަސް ކުރިން

އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ރައްދުދީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. "ދިވެހިރާއްޖެ އިން ތަކުރާރުކޮށް ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ވެގެންދާކަމާއި، އަމަލު ކުރެވެމުންދަނީ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމްގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތައް ޤާނޫނޫތަކާއި ޤާނޫނޫ އަސާސީ އަށް ކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަށަވަރު ކުރާނަމެވެ." ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ!؟ އިންޑިއާ އަކަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު މުގުރާލާކަށް ނުގޮވޭނެ!؟

10
3