16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ގެޒެޓް

އާއްމު އިއުލާންތައް އެ އޮފީހަކުން، ގާނޫނީ ގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް ރައީސް އޮފީހުން!

  • މިއަދުން ފެށިގެން އާއްމު ލިޔުންތައް ގެޒެޓް ކުރާނީ އެއޮފީހަކުން
  • ގާނޫނީ ގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓް ކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 21:52 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އާއްމު އިއުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކުރެވޭނީ އެ ލިޔުން އާއްމުކުރާ އިދާރާ އަކުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމުގައިވިޔަސް، މިހާރުވެސް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް ގާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ ގަވާއިދާއި، އުސޫލުތަކާއި، މިފަދަ ގާނޫނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށާއި، މިފަދަ ލިޔުންތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް އެ އޮފީހަކުން ގެޒެޓުގައި ލިޔުންތައް ޝާއިއުކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި، މަޤާމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް ގެޒެޓުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުމުން، އެ ބޭފުޅަކަށް ގެޒެޓުގެ ޕޯޓަލަށް ވަނުމަށް ޔޫސަރ ނޭމާއި، ޕާސްވޯޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އިންތިޒާމު އެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް