26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ގެޒެޓް

އާއްމު އިއުލާންތައް އެ އޮފީހަކުން، ގާނޫނީ ގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް ރައީސް އޮފީހުން!

  • މިއަދުން ފެށިގެން އާއްމު ލިޔުންތައް ގެޒެޓް ކުރާނީ އެއޮފީހަކުން
  • ގާނޫނީ ގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓް ކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 21:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އާއްމު އިއުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކުރެވޭނީ އެ ލިޔުން އާއްމުކުރާ އިދާރާ އަކުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމުގައިވިޔަސް، މިހާރުވެސް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް ގާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ ގަވާއިދާއި، އުސޫލުތަކާއި، މިފަދަ ގާނޫނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށާއި، މިފަދަ ލިޔުންތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް އެ އޮފީހަކުން ގެޒެޓުގައި ލިޔުންތައް ޝާއިއުކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި، މަޤާމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް ގެޒެޓުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުމުން، އެ ބޭފުޅަކަށް ގެޒެޓުގެ ޕޯޓަލަށް ވަނުމަށް ޔޫސަރ ނޭމާއި، ޕާސްވޯޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އިންތިޒާމު އެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް