19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ގެޒެޓް

އާއްމު އިއުލާންތައް އެ އޮފީހަކުން، ގާނޫނީ ގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް ރައީސް އޮފީހުން!

  • މިއަދުން ފެށިގެން އާއްމު ލިޔުންތައް ގެޒެޓް ކުރާނީ އެއޮފީހަކުން
  • ގާނޫނީ ގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓް ކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 21:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އާއްމު އިއުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކުރެވޭނީ އެ ލިޔުން އާއްމުކުރާ އިދާރާ އަކުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމުގައިވިޔަސް، މިހާރުވެސް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް ގާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ ގަވާއިދާއި، އުސޫލުތަކާއި، މިފަދަ ގާނޫނީ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށާއި، މިފަދަ ލިޔުންތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް އެ އޮފީހަކުން ގެޒެޓުގައި ލިޔުންތައް ޝާއިއުކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި، މަޤާމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް ގެޒެޓުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުމުން، އެ ބޭފުޅަކަށް ގެޒެޓުގެ ޕޯޓަލަށް ވަނުމަށް ޔޫސަރ ނޭމާއި، ޕާސްވޯޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އިންތިޒާމު އެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް