26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ފިތުރު އީދު

އީދު ގަސް ރޯކުރުން: ކުޑަގެ ޕިޓި ޕިޓި

 • މިއީ ކުރީގައި އެއް ރަށު މީހުން އަނެއް ރަށު މީހުންނާއި މުވާސަލާތުކުރުމަށް ކޮށް އުޅުނު ކަމެއް
 • އީދުގެ ކުޅިވަރު ފެށިއްޖެ ކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ދެނީ "އީދު ގަސް" ރޯކުރުމުން
 • އީދު ގަސް ރޯކުރަނީ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 15 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 06:50 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
 5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
 6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
 8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ލ.ގަމު އީދު ގަސް ރޯކުރުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މުވާސަލާތުގެ ގުޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ގޮނޑުދަށުގައި އަލިފާންގަނޑެއް ޖަހާ ވާހަކަ އަޑުއަހަމެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެކަން ކުރާނީ އީދު ވެއްޖެކަން ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަން އަންގާދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނުވަތަ ތަފާތު މެސެޖުތަށް ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށުގެ މީހުންނަން ދިނުމުގެ ގޮތުނެވެ.

މިއަދު މުޅިން ތަފާތެއެވެ.

ކުރިން މުވާސަލާތުގެ ގުޅެމެއްގެ ގޮތުގައި ރޯކުރާ "ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު" ހައްދުންމަތީގެ އަވަށްތަކުގައި ރޯކުރަނީ އެ ސަގާފަތް ދިރުވާ އަލާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހައްދުންމަތީ މީހުން މިކަމަށް ކިޔާނީ "އީދު ގަސް" ރޯކުރުމެއެވެ. ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އީދު ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ މި ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ހައްދުންމަތީ ބައެއް އަވަށްތަކުގެ ކުޑަކުދިން ބުނާ ގޮތަށް ބުނާނަމަ، "ކުޑަގެ ޕިޓި ޕިޓި" ޖެހުމެއެވެ.

ފިތުރު އީދުގެ ކުޅިވަރު ފެށިއްޖެ ކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ދެނީ "އީދު ގަސް" ރޯކުރަމުނެވެ. ދުނބުރިގަހާ، ކަށިކެޔޮ ގަހުގެ ގޮފިތަކާއި އެކު އުސްކޮށް އީދު ގަސް ގަމުގެ ދެ އަވަށެއްގައި ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ރަމަޝަން މަހު، ޒުވާނުން ވަލަށް ވެދެ މި ގަސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހިކި ފަން ވެސް އެއްކުރެއެވެ. އީދު ވިލޭރޭ ހޭލާ ތިބެ ޒުވާނުން ތައްޔާރުކުރާ "އީދު ގަސް" ރޯކުރަނީ އީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައެވެ. ބުރަ މަސައްކަތުން ތައްޔާރުކުރި، އީދު ގަސް ރޯކޮށްލުން ގަމުގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފަހަރުގައި އެހެން ރަށްތަކުގައި އީދު ގަސް ރޯކުރާ ގޮތާއި ގަމުގައި މިކަން ކުރާ ގޮތް ތަފާތުވެސް ވެދާނެއެވެ.

 

ލ.ގަމު އީދު ގަސް ރޯކުރުން 

"އަވަށުގެ ޒުވާނުން ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލާނެ، އެއް ގުރޫޕުން އުޅޭނީ ގަސް ރޯކުރަން، އަނެން ގުރޫޕުން އުޅޭނީ ގަސް ރޯ ކުރިޔަ ނުދެން، މިހެން މިކަން އަހަރުމެން ކުރަނީ، އަވަށުގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަންނާނެ ގަސް ރޯކުރާތަން ބަލަން، ކުރިން ފަށާއިގެން މިކަން ކުރާތީ އަހަރުމެން މިކަން ކުރަނީ" ގަމު ކަޅައިދޫ އަވަށުގެ ގަސް ރޯކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެވަށުން ވާހަކަ ދެއްކި ޒުވާނަކު ބުންޏެއެވެ.

ލ.ގަމު އީދު ގަސް ރޯކުރުން 

މިއީ ހައްދުންމަތީ ގަމުގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގައި އީދުގެ އުފާވެރި ޙަބަރު ދޭގޮތެއެވެ. އީދު ގަސް ރޯކުރާ ތަން ބަލަން ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ދެއެވެ. އަންހެންވެރިންނާއި ފިރިހެން ވެރިނެއެވެ. އީދު ގަސް ރޯކުރުމަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބޭ މީހުން މޫދަށް ވެސް ލައެވެ. ހާއްސަކޮށް މި ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވަނީ ޒުވާނުންނެއެވެ. ކުރިން އެސަރަހައްދުގެ އަންހެންވެރިން މޫދަށްލާނީ ފިރިހެނުންނެވެ.

"ކުރިންނާއި މިހާރު ވަރަށް ތަފާތު އަސްލު، ކުރިން އީދަށް ގަމުގެ ހުރިހާ އަންހެން ވެރިކަން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހީނާފަތް އަޅާނެ، ދެން ގަސްރޯކުރާ ތަނަން އަސްލު އަންހެންވެރިންދާނީ އަތުގައި އެޅި ހީނާފަތްތަށް މޫދުން ދޮންނަން، މިހާރު ވަރަށް މަދުން އަސްލު މިކަން ފެންނަނީ، އޭރު ފިރިހެނުން ކޮންމެހެންވެސް އެތަނަންދާ އަންހެނުން މޫދަށްލާނެ" ގަމުން ވާހަކަ ދެއްކި އަންހެނަކު ބުންޏެއެވެ.

ލ.ގަމު އީދު ގަސް ރޯކުރުން 

ބުރަ މަސައްކަތުން ހެދި "އީދު ގަސް" ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ލޯކުރިމަތިން ހުލިވެގެން ދިއުމަކީ "އީދު ގަސް" ހެދި ޒުވާނުން ބޭކާރު މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ، އެމީހުންނަން ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުން ބޮޑެއެވެ. މުވާސަލާތުގެ ގުޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ އަތިރިމަރީގައި ކާބަފައިން ރޯކުރާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑުގެ ސަގާފަތް މިފަދަ ގޮތަށް އެމީހުން ދިރުވާ އާކުރެވޭތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކޮލެޖް ބޯއީ

10 މަސް ކުރިން

ތިޔައީ ހަމައެކަނި ތިޔަ އަތޮޅަށް އޮތްކަމެއް ނޫން

0
0
ށަމްވީލު

10 މަސް ކުރިން

ޢީދު މަޅި ، ހިކިފަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަޙާޖެހުމެއް

1
0