18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މީރާގެ ވެބްސައިޓް

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

  • ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ މިރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް
  • ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ އިތުރުން އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 23:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ބުނީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާންމު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މިމަހުން ފެށިގެން ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ "މިރާ ކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަހަރަކު ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްނަމަ މިމަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ހުށަހަޅާ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތަކާއެކު އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މީރާއިން ބުނީ އެފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ އިތުރުން އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ވެސް މިރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާ ކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މިގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް