22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން މަރާލި މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ނޫސްވެރިއަކު މިޔަންމާއިން ހައްޔަރު ކޮށްގެން އުޅޭތާ ހަ މަސް!

  • މުޅި ދުނިޔެ ގޮވަމުން ދަނީ އެމީހުން ދޫކޮށްލުމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 03:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔޫރަޕުގެ ފިނިން ރައީސް އޮފީހުގެ ފިނި ކޮޓަރިއަށް؟
  2. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  5. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  6. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  7. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  8. މަރުގެ އަދުބު ތަންފީޒުކުރަން އުމަރު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އަދީބަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވައިގެން: ނަޝްވާ


މިޔަންމާއިން ހައްޔަރު ކުރި ދެ ނޫސްވެރިން -- ރޮއިޓަރސް

މިއަންމާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ރަޚީން އަވަށުގައި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިޔަންމާ ސިފައިން މަރާލި 10 މުސްލިމުންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރަމުން ދިޔަ ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކޮށްގެން އުޅޭތާ ހަ މަސް ވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެ ދެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރީ ސަރުކާރުގެ ސިއްރު ލިޔުންތަކެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ދޭން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުވެއެވެ. 

މިޔަންމާގެ ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ހެކިބަސް ދޭން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަށް ހާޒިރު ނުވެވުނީ، އެހެން ދެ މައްސަލައެއްގެ ތަހްގީގުގައި އޭނާ އުޅެމުންދާތީ އެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަށް ދައުލަތުގެ ހެކި ހާޒިރު ނުވުމުން، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ އަޑުއެހުން ތާވަލް ކޮށްފައެވެ. 

ހައްޔަރު ކުރެވުނު އެއް ނޫސްވެރިއަކު އަންގާރަ ދުވަހުގައި ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތު ބުނީ ޖަލުގައި ހަ މަސް ހޭދަކުރުމަކީ ދިގު މުއްދަތެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މާޔޫސް ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ ޖަލުން މިނިވަން ވުމަށްފަހުގައި ވެސް ހަމަ އުޅޭނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އުމުރު ދުވަހުގައި ވެސް އުޅޭނީ މި ދާއިރާގައި ކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތާ ބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުން އިސް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް މީޑިއާއިން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

އެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތްތައް އަންނަނީ މިއަހަރު ޖެނުއަރީގެ މަހުން ފެށިގެން ބާއްވަމުންނެވެ. އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އުފުލިފައިވާ ދައުވާ ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ، ސިއްރުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މީހުންނަށް ގިނަ ވެގެން 14 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

ރޮއިޓާސްއަށް ފޯނުން މައުލޫމާތު ދެމުން މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ބުނީ އެ ގައުމުގެ ކޯޓު ތަކަކީ މިނިވަން ތަނެއް ކަމަށާއި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނީ ގާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ ނޫސްވެރިންނާއި އެހެން ގައިދީން ތަފާތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް ވެސް ވަނީ ރައްކާތެރި ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު ސޫކI ވެސް ބުނީ އެމީހުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަޑަ ނާޅާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނީ ކޯޓުން ކަމަށެވެ.

އެ ދެ ޖާނަލިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރެވުނު އިރު އެމީހުން ދިޔައީ މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުން ރަކިނީ ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުން އެއްވެސް ހައްގަކާ ނުލާ މަރާލި އެތަކެއް ހާސް މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އެންމެ 10 މީހުންގެ މަރު ތަހްގީގު ކުރަމުންނެވެ. މިޔަންމާއިން މުސްލިމުން ނައްތާލަން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 700،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތްކަން ހޯދުމަށް އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ގޮސްފައެވެ.

ނޫސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 2 ފުލުހެއްގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށް ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އެމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރަން ތިއްބައެވެ. އަދި ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ހަމަ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޮޅާފައި ހުރި ގަޑުތަކެއް އަތަށް ދިން ކަމަށް ނޫސްވެރިން ބުނެއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހައްގުގައި ދުނިޔޭގައި ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތް ތަކުންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ހައްގު ހޯދައިދިނުމަށް އަޑު ނަގާ ފަރާތް ތަކުން ދަނީ އެ ޖާނަލިސްޓުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެތަކެއް ގައުމުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް