23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޒައިނުއްދީން ޒިދާން

ކުރިމަގާއި މެދު ޒިދާން ގޮތެއް ނުނިންމާ

  • ޒިދާން ރެއާލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނީ މީގެ ދެ ހަފްތާކުރިން
  • ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމާއި އޭނާ ހަވާލުވުން އެކަށީގެންވޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 05:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޒައިނުއްދީން ޒިދާން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ދާދިފަހުން އިސްތިއުފާދިން ޒައިނުއްދީން ޒިދާންގެ ކުރިމަގާއި މެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ޒިދާން ރެއާލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން ވެގެންދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ރެއާލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށްފަހު ކުރިމަގާއި ގުޅޭގޮތުން ޒިދާން އެއްވެސް ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު އެތަކެއް ކާމިޔާބުތަކެއް ޒިދާން ހޯދިއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އެ ޓީމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ތިންވަނަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށްޓާއެކު އައު ކޯޗަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ.

ރަޝިއާގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ފީފާގެ ފަރާތުން ހިންގި ހަރަކާތެއްގައި ކުރިމަތިވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ޒިދާން ބުނީ މިވަގުތު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ދެފައި މައްޗަށް ތެދުވެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުސްތަގުބަލުގައި ކުރަންވީ ކަމެއް އަދިވެސް ނިންމިފައިނުވާ ކަމަށް ޒިދާން ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އޭނާ ނިންމި ނިންމުން ކަމަށާއި ދެން ވާންހުރި ކަންކަން ވެސް ވަގުތާއެކު ހާމަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޒިދާންއަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމު އަދާކުރާނެ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެމަގާމުގައި މިހާރު ހުރި ޑިޑިއާ ޑެޝޭމްޕްސް ވެސް ވަނީ ޒިދާންއަކީ އެމަގާމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޒިދާންއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑެޝޭމްޕްސް ބުނީ ޒިދާން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އޭނާ ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮން ދުވަހަކުން ކަމެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެއީ އެންމެ ބުއްދި ގަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަމަށް ޑެޝޭމްޕްސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒިދާންއާއެކު 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކުރި މިޑްފީލްޑަރު ރޮބާޓް ޕިރޭސް ވަނީ އޭނާ ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައުމަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ. ޕިރޭސް ބުނީ ލަލީގާއަށްވުރެ ޕްރިމިއާ ލީގަކީ ތަފާތު ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅޭ ލީގެއް ކަމަށާއި އައު ފުޓްބޯޅައެއް ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އޭނާ ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އޭނާއަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއްނެތި ކްލަބެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ޕިރޭސް ބުންޏެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރެއާލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވުމަށް ފަހު ޒިދާން ވަނީ ރެއާލްއަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ޖުމްލަ ނުވަ ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. ޒިދާންއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ފީފާއިން ހޮވި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުވެސްމެއެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ކްލަބެއްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ފެނުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް