18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ލިއޯވިލް ބޭންޑް

އައި، އީއަށް ބަދަލުކޮށް ލިއޯވިލް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި

 • ލިއޯވިލްގެ ނަން ރީބްރޭންޑް ވާއިރު ބޭންޑްގެ މެމްބަރުން ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ
 • ބޭސް ގިޓަރިސްޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް (މޯ) ވަނީ ލިއޯވިލްއާ ގުޅިފައި
 • ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ލިއޯވިލްގެ އައު ލަވަތައް ރިލީޒް ކުރާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 01:33 | |

މަގުބޫލް

 1. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 2. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 3. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
 4. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 5. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
 6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
 7. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް
 8. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ލިއޯވިލްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

އައި, އީ އަށް ބަދަލުކޮށް ލިއޯވިލް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ލިއޯވިލް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހައިވޭ ކޮފީ ޝޮޕްގައި ބޭއްވި ކުޑަ ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ބޭންޑްގެ ލީޑަރ މުހައްމަދު ސާދިން އަލީ (ޑިންބެ) ބުނީ ބޭންޑްގެ ނަމުގެ އަކުރުތަކަށް ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ބޭންޑްގެ ނަން ކިޔާ ގޮތް ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ލިއޯވިލްގެ އޮފިޝަލް ޕަރކަޝަނިސްޓް އަހްމަދު ޝަމާމް ޝަރީފް (ޝަމްބެ) ބުނީ އައި، އީއަށް ބަދަލުކޮށް ލިއޯވިލްގެ ނަން ރީބްރޭންޑް ކުރީ ވެބްސައިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ ކަމަށާއި ލިއޯވިލްގެ ނަން ރީބްރޭންޑް ވާއިރު ބޭންޑްގެ މެމްބަރުން ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރީބްރޭންޑް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން ބޭސް ގިޓަރިސްޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް (މޯ) ވަނީ ލިއޯވިލްއާ ގުޅިފައެވެ. ބޭންޑްއާ ގުޅުމަށްފަހު މޯ ބުނީ ބޭންޑާ ގުޅުމުގެ މަޤްސަދަކީ ބޭންޑްގެ މެމްބަރުންނާއެކީ އަމިއްލަ މޮޅެތި އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން ކަމަށާއި މޯގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭންޑަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ބޭންޑްގެ މަޤްސަދަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނަން ވިދާ މޮޅު ބޭންޑަކަށްވުން ކަމުގައި ބޭންޑުން ބުންޏެވެ.

ރީބްރޭންޑް ކުރުމާއިއެކު ބޭންޑްއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބޭންޑްގެ އައު ލަވަތަކެއް ރިލީޒްވެގެންދާނެކަމަށް ބޭންޑުން ބުންޏެވެ.

ލިއޯވިލް ބޭންޑް އަކީ މީގެ 3 އަހަރުކުރިން އުފެއްދި ބޭންޑެކެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ލިއޯޯވިލްގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭން

2 މަސް ކުރިން

ލިއޯވިލް ބޭންޑަކީ އަހަންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ބޭންޑް. ލިއޯވިލްގެ ހިޔާލު މިލަވަ އަކީ އަހަންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ލަވަ މިހާތަނަށް. މިލަވަ އަހަރެން ނުޖަހާ ދުވަހެއް މަދުވާނެ. ލިއޯވިލް އަކީ ހަމަ އެންމެ ބެސްޓް. ??

3
0