18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އިޒްރޭލް-ފަލަސްތީން

ޓިއަރ ގޭސް ކެނިސްޓަރ ވަދެގެން ދިޔައީ މޫނަށް، އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން އަރަމުން ދިޔައީ އޮލަ ދުން!

  • ޓިއަރ ގޭސް ކެނިސްޓަރ ބާރު ސްޕީޑްގައި އައިސް  ވަދެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ވައަތް ފަރާތު މޫނު މައްޗަށް
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 22:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ތަބްލާ- ހަމަލާ އެރި ވަގުތު ރޮއިޓާސްގެ ފޮޓޯގްރާފަރަކު ނެގި އޭނާގެ ފޮޓޯ -- ޓްވިޓަރ

އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ އިޒްރޭލްގެ ސިފައިން ގައްޒާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް އިންތިހާއަށް އަނިޔާވެރިއެވެ. ގޮތެއް ބަލާނުލައި ހަތިޔާރެއްނެތި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮޅުން ނުލާނެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ ބިރުވެރި ނުރައްކާ ހާދިސާތަކެވެ.

އެފަދަ އެއް ހާދިސާއަކީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި ބިރުވެރި ހާދިސާއެވެ. އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން މި ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށް މިފަހަރު ވީ އުމުރުން އެންމެ 23 އަހަރުގެ ޒުވާން ހައިތަމް އަބޫ ތަބްލާއެވެ. އޭނާވެސް ދިޔައީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ. ދީނާއި ވަތަނުގެ ދިފާއުގައެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރު ބަދަލުވީ އިޒުރޭލް ސިފައިންގެ މީހަކު އެއްލި ޓިއަރ ގޭސް ކެނިސްޓަރ ބާރު ސްޕީޑްގައި އައިސް ވަދެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ވައަތް ފަރާތުން މޫނު މައްޗަށެވެ. އޭގެން އަރަމުން ދިޔަ އޮލަ ދުންގަނޑު އޭނާގެ އަންގައިންނާއި ނޭފަތުން އަރަމުންދިޔައެވެ. އޭރު ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓް ފޯވަމުން ދިޔައީ އެތަނުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ލެއިންނެވެ.

 

ހަމަލާދިން ވަގުތު ތަބްލާ

ތަބްލާއަކީ އާދަވެގެން އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވާ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ ބޭބެ ބުނާގޮތުގައި އެންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްވެސް އެމީހުން ވަށްޓާނުލައެވެ. ހާދިސާ ހިނގި އިރު ތަބްލާއާއި ދާދި ގާތުގައި ހުރި ރޮއިޓާރސް ގެ ފޮޓޯގްރާފަރު އަބު މުސްތަފާ މި މަންޒަރު ސިފަކުރީ ވަރަށް ބިރުވެރި މަންޒަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި "އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހަކު އެމީހުން ދުއްވަމުން ދިޔަ ޖީޕް މަޑުކޮށް އެދިމާލަށް އެ ބޮމް އެއްލި. އެއާއެކު ވަދެގެން ދިޔައީ ތަބްލާގެ މޫނަށް. ދެން މޫނުން ނުކުންނަމުން ދިޔައީ އޮލަ ދުން. އެއާއި އެކު އެތަނުން ދުނި ޖަހާފައި ލޭ ފައިބަމުން ދިޔަ. ދެން އޭނާ މަޑުމަޑުން ބިމަށް ތިރިވި"

އޭނަ ކިޔައި ދިނެވެ.

ތަބްލާގެ މޫނަށް އެރި ކެނިސްޓަރ ނެގީ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސްއެވެ. ނޭވާ ލައްވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައެވެ.

ތަބްލާއަށް ދިން މި ހަމާލާގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މިޑިއާގައި ދައުރު ވަމުން ދާއިރު ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ސިފަކުރަނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިއަދު ތަބްލާ ލައިފް ސަޕޯޓް މެޝިނުގައި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާއިރު، މުސްލިމު އުންމަތް އޮތީ ނިދާފައިތޯ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

 

ތަބްލާ ލައިފް ސަޕޯޓްގައި

މިގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންވެސް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ 21 އަހަރުގެ ޒުވާން ނަރުސް ރަޒާން އަލްޖަރް ވަނި ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ. އެ ހިތްދަތި ހާދިސާގެ ވާހަކަވެސް މުޅި އިންޓަރނެޓް ފްލަޑް ކޮށްލިއެވެ.

ރަޒާން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ އިސްރާއީލާއި ގައްޒާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި ފަލަސްތީނުގެ އާއްމުންނާއި އިސްރާއީލް ސިފައިންނާއި ކުރިމަތިލަމުން ދަނިކޮށް، އަނިޔާވާ ފަލަސްތީނުގެ މީހުންނަށް ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދަނިކޮށެވެ.

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކީ ޣައްޒާއާއި އިސްރާއީލް ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރީގައި އިހްތިޖާޖްކުރާ ފަލަސްތީނުގެ އާއްމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޙާލަތާއި ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން އިސްރާއިލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރާ ދުވަހެކެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ގޮވަމުންދަނީ އިސްރާއީލުން ވެރިވެގެންފައިވާ އެމީހުންގެ ގެދޮރަށް އަނބުރާ ދިޔުމުގެ ހައްޤު ދިނުމަށެވެ. އެހެނަސް އެ އަޑު އަހަނީ ކާކު ތޯއެވެ. ދުނިޔެ އޮތީ ނިދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސައިދު

8 މަސް ކުރިން

ތިޔަ މީހުންނެކޭ މިދިވެހި ފުލުހުންނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ފެނިފަ ހުރި މަންޒަރުތަކާއި ފޮޓޯތަކަށް ބަލާލާއިރު.

3
0