19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފީނުން

ފުޅިއަޅައިގެން ފީނަނިކޮށް ޑީކޯވި މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ގަމަށް ގެންގޮސްފި

  • ޑިކޯވީ ސ ގަމު ރަހާ ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ފުޅި އަޅައިގެން ޑައިވް ކުރަނިކޮށް ޑީކޯވި މީހާ ގެންދަނީ -- ފޭސްބުކް

ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި "ޑައިވިންގ ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނެސް" (ޑީކޯ) ވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ވައިގެ މަގުން ހެލިކޮޕްޓްރުގައި ސ.ގަމަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގދ. ފިޔޯރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު 15:45 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކެޕްޓަރުގައި ސ.ގަމަށް ގެންގޮސް އިތުރު ފަރުވާދޭން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. މި މީހާ ޑީކޯ ވެގެން ގދ. ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 11:55 ހާއިރުއެވެ.

ސ.ގަމުގެ ރަހާ ދޯނީގެ މި ފަޅުވެރިޔާ ޑިކޯވީ ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅެނިކޮށް، ފުޅިން ވައި ހުސްވެގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް