13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ފީނުން

ފުޅިއަޅައިގެން ފީނަނިކޮށް ޑީކޯވި މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ގަމަށް ގެންގޮސްފި

  • ޑިކޯވީ ސ ގަމު ރަހާ ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ


ފުޅި އަޅައިގެން ޑައިވް ކުރަނިކޮށް ޑީކޯވި މީހާ ގެންދަނީ -- ފޭސްބުކް

ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި "ޑައިވިންގ ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނެސް" (ޑީކޯ) ވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ވައިގެ މަގުން ހެލިކޮޕްޓްރުގައި ސ.ގަމަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގދ. ފިޔޯރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު 15:45 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކެޕްޓަރުގައި ސ.ގަމަށް ގެންގޮސް އިތުރު ފަރުވާދޭން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. މި މީހާ ޑީކޯ ވެގެން ގދ. ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 11:55 ހާއިރުއެވެ.

ސ.ގަމުގެ ރަހާ ދޯނީގެ މި ފަޅުވެރިޔާ ޑިކޯވީ ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅެނިކޮށް، ފުޅިން ވައި ހުސްވެގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް