18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018

ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލްޑެން ޖެނެރޭޝަންގެ ކެޕްޓަން އުއްމީދުގައި

  • އެންމެފަހުން ކުޅުނު ވޯލްޑް ކަޕްއިން ބެލްޖިއަމް ކެޓީ ކުއާޓާ ފައިނަލުން
  • ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ހަޒާޑް ބެލްޖިއަމްގެ ޖާޒީގައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި މިވަގުތު އޮތީ ގޯލްޑެން ޖެނޭރަޝަނެއް ކަމަށާއި އެކުޅުންތެރިން މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި ކުޅުނު އެންމެ ބޮޑު ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބެލްޖިއަމް ޖާގަ ހޯދިއެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިން ތިބިއިރު އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުޅެވޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ. މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް އެގައުމު ދާނީ ކުރިން ކުޅުނު މުބާރާތްތަކަށް ވުރެ ދުރަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ރަޝިއާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ހަޒާޑް ބުނީ ޓީމުގައި ތިބީ ހުސް މޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި ޓީމުގައި ތިބީ ސްޕެއިން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިޓަލީގެ ޓީމުތަކަށް ކުޅޭ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިއީ ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލްޑެން ޖެނެރޭޝަން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ކަމަށާއި މިފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު މިއީ ގޯލްޑެން ޖެނެރޭޝަން ކަމަށް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެސް ގޯލްޑެން ޖެނެރޭޝަނެއް އޮތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް 15 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އެގައުމަށް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ހަޒާޑް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ ބެލްޖިއަމްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވަނީ ގައުމަށް ކާމިޔާބު ކުރަން ކަމަށާއި ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރަށް ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށާއި އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް ވި ގޮތް ވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ހަޒާޑް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު ވެސް ކުރިޔަށްދަނީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ވޯލްޑް ކަޕް ފެށެންވާއިރަށް ޓީމު އޮންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބެލްޖިއަމް ހިމެނިފައި ވަނީ ޓިއުނީޝިއާ އަދި ރަޝިއާގެ އިތުރުން ޕެނަމާއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައެވެ. އޭނާ ބުނީ އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަނެއް ދެ މެޗަށް ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތް ފެވަރިޓުންގެ ތެރޭގައި ގުނާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމް އާއި ކުރިމަތިލާއިރު އެ ޓީމަކީ ފެވަރިޓުން ކަމަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ހަޒާޑް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަޒާޑަކީ ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ހަޒާޑް ބުނީ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަކީ އޭނާ ވަރަށް ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ދަނޑުމަތީގައި ލީޑަރެއްގެ ރޯލު އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއެކޭ އެއްގޮތަށް އެހެން ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބޭ ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެހި ބުނާނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ހަޒާޑް ބުނެފައިވެއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި  ޖޫން މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބެލްޖިއަމް ނުކުންނާނީ ޕެނަމާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް