18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

"މިރައީސް" ޕްރޮގްރާމް

އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިނަމަ އެކަން އެޅޭނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ބޮލުގައި:އައްސަދު

  • ޖުޑީޝަރީއިން ކުރާ ހުކުމަކަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ފޯރުވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ: އައްސަދު
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބައެއް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވެސް އެބަހުރި: އައްސަދު
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 23:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު އައްސަދު، މިރައީސް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން، މަސްތުވާތަކެތި ރެޑްހޭންޑުކޮށް ހިފާ މީހުންނަކީވެސް ކުށެއް ނެތް ބައެއްކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔެލުމުން މިސަރުކާރަށް ތަންފީޒު ކުރަން ކެރޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ބަހުގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ޖުޑީޝަރީއިން ކުރާ ހުކުމަކަށް އެމަނިކުފާނަށް ފޯރުވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު އައްސަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މިރައީސް ޕްރޮގްރާމްގައި އައްސަދު ވިދާޅުވީ ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އެ ވިދާޅުވި ބަހުގެ ޙަޤީޤީ މާނައަކީ މީހަކަށް ކޮށްފަ އޮންނަ ހުކުމަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ އެކަން ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް ތަންފީޒުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އައްސަދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބައެއް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެ ފަހަރަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއިން ދެންނެވުމުން އައްސަދު ވިދާޅުވީ، އެހެން ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ ކަން އެޅޭނީ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންގެ ބޮލުގައި ކަމަށާއި އެއީ ރައީސް ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާފު ޤާއިމް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަމުންދާ ކަން ރާއްޖެ ޓީވީއިން ފާހަގަކުރުމުން އައްސަދު ވިދާޅުވީ، ޖުޑީޝަރީއިން ނިންމާ ކަމަކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް އަދި އެހެންވެސް މީހަކަށް ފާޑު ނުކިޔޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް