25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އެސްޓީއޯ ހިއްސާގެ ފައިދާ

އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  • 10 ޖޫން އިން ފެށިގެން ފައިސާ ދޫކުރަނީ
  • ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 55ރ. ބެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 11:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަހީރު -- ފޭސްބުކް

އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިސާ ބެހުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2017 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާއަކަށް 55ރ. ބެހުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފައިސާ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބޭންކް އެކައުންޓްއަށް ޖަމާކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް،  ޖޫން 10 ގެ ނިއަލަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހިއްސާ ފައިދާ ނަންގަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކޭޓް ގެންނަވަންވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. އަދި ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއެކު ހިއްސާދާރު ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ބޭންކް އެކައުންޓްއަށް އަލަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭންކްއަށް ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށް ފަހު ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

 ފޯމް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް އަދި މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަންއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް