23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެސްޓީއޯ ހިއްސާގެ ފައިދާ

އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  • 10 ޖޫން އިން ފެށިގެން ފައިސާ ދޫކުރަނީ
  • ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 55ރ. ބެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 11:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަހީރު -- ފޭސްބުކް

އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިސާ ބެހުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2017 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާއަކަށް 55ރ. ބެހުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފައިސާ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބޭންކް އެކައުންޓްއަށް ޖަމާކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް،  ޖޫން 10 ގެ ނިއަލަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހިއްސާ ފައިދާ ނަންގަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކޭޓް ގެންނަވަންވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. އަދި ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއެކު ހިއްސާދާރު ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ބޭންކް އެކައުންޓްއަށް އަލަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭންކްއަށް ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށް ފަހު ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

 ފޯމް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް އަދި މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަންއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް