20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު

އޯލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ޔޫޑަބްލިޔޫސީގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިހާރު ވެސް ހަތަރު ދަރިވަރަކު ޔޫޑަބްލިޔޫސީގައި ކިޔަވަމުންދޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ޔޫޑަބްލިޔޫސީ ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް: މިކޮލެޖްގެ ސްކޮލަޝިޕަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ޔުނައިޓެޑް ވޯލްޑް ކޮލެޖް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޔޫޑަބްލިޔުސީގެ މާލޭ ގޮފިން ބުނި ގޮތުގައި މިއަހަރު ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހަމަވާނީ ޖެނުއަރީ 26ގެ ނިޔަލަށެވެ. 

ޔޫޑަބްލިޔޫސީގެ ސްކޮލަރޝިޕަކީ 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޯލެވެލް އިންތިހާނު ނިންމާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޚާއްސަކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގްރޭޑް 10 ނިންމައި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަކަށް މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ޔުނައިޓެޑް ވޯލްޑް ކޮލެޖެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ. 

ޔޫޑަބްލިޔޫސީގައި ދަރިވަރުން ފުރިހަމަ ކުރާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެކަލޯރިއޭޓް (އައި.ބީ) ޑިޕްލޮމާއެވެ. އައިބީ އަކީ އޭލެވެލް އާއި އެއް ފެންވަރުގެ އަދި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޔުނިވާސިޓީތަކެއްގައިވެސް ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ދެ އަހަރުގެ ކޯހެކެވެ.

ޔޫޑަބްލިޔޫސީއަކީ 1962 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ހަމަޖެހުމަށާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ތަޢުލީމަކީ ބިންގަލެއް ކަމުގައި ދެކި މަތީ ސާނަވީ އުމުރުގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އުފެއްދި ސްކޫލްތަކެކެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޖުމްލަ 17 ކޮލެޖް ހުރެއެވެ.

2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖުމްލަ 45 ދިވެހި ދަރިވަރުން ވަނީ ފުލް ސްކޮލަޝިޕްގައި ޔޫޑަބްލިޔޫސީތަކުގައި ތަޢުލީމު ޚާސިލްކޮށްފައެވެ. ޔޫޑަބްލިޔޫސީގެ 2 އަހަރު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށްވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ސްކޮލަޝިޕް ލިބިފައިވެ އެވެ. މިއީ ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތައް ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ޔޫޑަބްލިއުސީގައި ދިވެހި 4 ދަރިވަރުން މިހާރުވެސް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ކަމަށް އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް