19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ހަސަން ލަތީފުގެ ކެމްޕެއިން

"އެމްޑީޕީއަކީ ހަރަކާތްތެރި ޕާޓީއެއް، އަތޮޅުތަކުގެ ގޮފިތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ"

 • ހަތް ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވި
 • ރައީސް ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވިދާނެތީ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވޭ
 • އިތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ރާއްވަވާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 21:15 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
 2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
 3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
 4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
 5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
 6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
 7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
 8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ޅ. ކުރެންދޫގައި ހަސަން ލަތީފު އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ނ. އަތޮޅާއި ޅ. އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރުން އެނގިގެން ދިޔަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެންބަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިތުރު ކުރަން ޖެހިފައިވުން ކަމަށް ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލު ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނ. އަތޮޅާ ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ، މި ދަތުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، 2018 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވޭނެ ކަމާ މެދު އާއްމު މެންބަރުންގެ ގިނަ ބަޔަކުގެ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވާކަން އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އާއްމު މެންބަރުންނަށް އެކަމާ މެދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ޕާޓީ އަކަށްވާއިރު އޭނާ  ޗެއާޕާސަންގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅުތަކުގެ އެމްޑީޕީ ގޮފިތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ހަސަން ލަތީފު ވަނީ ދެ އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެގޮތުން ނ. އަތޮޅު ކުޑަފަރި، މަނަދޫ، މިލަދޫގެ އިތުރުން ވެލިދޫ އަށް ވަޑައިގަތެވެ. އަދި ޅ. ހިންނަވަރާއި ނައިފަރުގެ އިތުރުން ކުރެންދޫ އަށް ވަަޑައިގަތެވެ. މި ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހަސަން ލަތީފު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. 

ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ދަތުރެއްގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. މިއީ އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ދަތުރުގެ ސަބަބުން މުޅި އެމްޑީޕީގެ ހިންގުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ، ނ. އަތޮޅާ ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އާއްމު މެންބަރުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އިތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އާއްމު މެންބަރުން އަހްލުވެރި ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް