20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް

މެކް ޑޮނަލްޑްސް އާއި ސްޓާބަކްސް ފަދަ ރަހަތައް ގެންނަނީ

 • ކޮފީ ކޮންސެޕްޓްގައި ސްޓާރބަކްސް
 • ފާސްޓްފުޑް ކޮންސެޕްޓްގައި މެކްޑޮނަލްޑްސް ނުވަތަ ކޭއެފްސީ
 • ޕިއްޒާ ކޮންސެޕްޓްގައި ޕިއްޒާ ހަޓް ނުވަތަ ޑޮމިނޯސް
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 19:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މެކް ޑޮނަލްޑްސް އާއި ކޭއެފްސީ އަދި ސްޓާބަކްސް ފަދަ ވަރުގަދަ ބްރޭންޑްތައް ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓްތަކެއްގެ ހިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އެކުންފުނިން ހިންގަމުންދާ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ކުރިމަތީގައިވާ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ އިމާރާތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން ހަ ބްރޭންޑެއްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަން ނިންމާފައި ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ނުވަތަ ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދޭ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެއެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހިންގުމަށް އެދޭ ސުންގަޑިއަކީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އޭމްއޭސީއެލްއިން ވޯޓާ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ 231.00 އަކަމީޓާރުގެ ޖާގަ އެވެ.ކޮފީ ކޮންސެޕްޓްގެ ގޮތުގައި ސްޓާބަކްސް އާއި 80.00 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނުގައި ޑޯނަޓް ނުވަތަ ޕޭސްޓްރީ ކޮންސެޕްޓްގައި ޑަންކިން ޑޯނަޓްސް ނުވަތަ ކްރިސްޕީ ކްރީމް އާއި 302.00 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނުގައި ކެޒުއަލް ޑައިނިންގ ކޮންސެޕްޓްގައި ނަންޑޯސް ނުވަތަ ހާރޑް ރޮކް ކެފޭ އާއި 171.00 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނުގައި ފާސްޓްފުޑް ކޮންސެޕްޓްގައި ކޭއެފްސީ ނުވަތަ މެކް ޑޮނަލްޑްސްގެ އިތުރުން 99.00 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނުގައި ޕިއްޒާ ކޮންސެޕްޓްގައި ޑޮމިނޯސް ނުވަތަ ޕިއްޒާ ހަޓް އަދި 14 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނުގައި އައިސްކްރީމް ކޮންސެޕްޓްގައި ހާގެންޑަޒްސް ނުވަތަ ބާސްކިން ރޮބިންސް އެވެ.

އެ ބީލަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ފޮތް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް