20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެމިރޭޓްސް

އެމިރޭޓްސްއިން ކުޑަދޮރު ނެތް މަތިންދާ ބޯޓާ ދިމާލަށް

  • އަމާޒަކީ ކުޑަދޮރު ނެތް ބޯޓްތަކަށް ބަދަލުވުން: ޓިމް ކްލާކް
  • ވަރޗުއަލް ވިންޑޯއާއިއެކު މިވަގުތު ދައްކާލާފައިވަނީ ފަސްޓް ކްލާސް ކެބިން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެމިރޭޓްސްގެ އަމާޒަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ކުޑަ ދޮރު ނެތް ބޯޓް ބޭނުންކުރުން -- ބީބީސީ

އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓް ތަކުގައި ކުޑަދޮރުގެ ބަދަލުގައި ވަރޗުއަލް ވިންޑޯ ހަރުކޮށް ފަސްޓް ކްލާހުގެ އާ ސުއިޓްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ސީދާކޮށް ބޭރު ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ފަސިންޖަރަށް ބޭރު ފެންނާނީ ބޯޓުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކެމެރާއަކުން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރާ މަންޒަރެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ބުނީ މި ބަދަލާއިއެކު، މުސްތަގުބަލުގައި އުފައްދާ ފްލައިޓްތަކުގައި ކުޑަދޮރު ހަރުނުކޮށް ވާއިރު އޭގެ ސަބަބުން ބޯޓް ލުއިވެ ހަލުވި ވާނެކަމަށެވެ.

އެމިރޭޓްސްގެ ރައީސް ސަރ ޓިމް ކްލާކް ވިދާޅުވީ މަންޒަރުތައް" ވަރަށް ރަނގަޅު"ވާނެ ކަމަށާއި ހަމަ ލޮލަށް ފެންނަ ވަރަށް ވުރެ މަންޒަރުތައް މާ ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ.

ވަރޗުއަލް ވިންޑޯތައް މިވަގުތު ފެންނާނީ އެމިރޭޓްސްގެ އާ ބޯޓްތައް ކަމަށްވާ ބޯއިންގ 777-300ER ގެ ބޯޓްތަކުގެ ފަސްޓް ކްލާސް ކެބިންއިންނެވެ.

ސަރ ޓިމް ބީބީސީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީގެ އަމާޒަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ބޭނުން ކުރާ ބޯޓް ތަކަކީ ކުޑަދޮރު ނެތް ބޯޓްތަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ކްރޭން ފީލްޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ގްރަހަމް ބްރެއިތުވެއިޓް ވިދާޅުވީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކެބިން ކްރޫއިން ބޭރު ބަލަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ބޯޓުގެ ބޭރު ބެލޭނެ ގޮތަށް ހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ބޯޓް ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫރަޕިއަން އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ އޭޖެންސީން ބުނީ ކެބިން ވިންޑޯ ހުރި ބޯޓެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންކަންކަމުގައި ދިމާ ނުވާ ގޮންޖެހުމެއް ވަކި ކެބިން ވިންޑޯ ނެތިގެން ދިމާވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް