22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މަގޭ ރިޕޯޓް

ޓެރަރިސްޓުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ދަތުރުކުރާއިރު، އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ނިހާނަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއަށްވެސް ނޭރުނު

 • ސަރުކާރުން ޓެރަރިސްޓުންކަމަށް ބުނާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުން ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރެވޭ
 • ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ މެމްބަރުންނަށް އަވަށްޓެރި ޤައުމަކަށްވެސް ވަޑައެއްނުގެންނެވޭ
 • ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް އިންޑިއާ ނަމުނާއަކަށް ބަލާނެެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 02:56 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއެކު، ނިހާން -- ޓްވިޓަރ

އަންގާރަ ދުވަހު ބޮޑު ހަބަރެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއިވިގެންދިޔަ ހަބަރަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު، އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ޤައުމަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލި ހަބަރު އެވެ. ނިހާން ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ނިހާން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ އޭނާއަކީ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލީސް މެމްބަރަކަށްވާތީ އެވެ. އަދި އެއީ މި ސަރުކާރާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހެކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާއިން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ނިހާން ސިފަކުރައްވަ އެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް ނިހާނަކީ އާދައިގެ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އަދި އިންޑިއާ އިން އެ ޤައުމަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާ ނިހާން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ ނިހާނަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން ނޭނގިގެނެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނީ ނިހާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއާޕޯޓްްގައި ތާށިވެ، ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވާންް ފެށުމާއިއެކު އޭނާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިސަރުންނަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި ނިހާނަކީ ކޮން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާއަކީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރެއްކަންވެސް ނިހާން އިމިޤްރޭޝަންގެ އޮފިސަރުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވި އެވެ. 

އެހެންކަމުން އިންޑިއާ އިން ނިހާން އެ ޤައުމަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތުނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ އެއީ ކާކުކަން އެނގިި ތިބެކަން އެނގެ އެވެ. 

ނިހާން އަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ލިބިވަޑައިނުގެން ހުންނެވިނަމަވެސް، އެ އިތުބާރު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ވަރަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ނިހާނަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަރަށްވެސް އަރިސް ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ކިޔެެއްތަ ނިހާނަކީ ޓެރަރިސްޓެއްވެސް ނޫނެވެ. މައްސަލައެއްގެ ތުުހުމަތުގައި ޕާސްޕޯޓްވެސް ހިފާޓައިފައިވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ނިހާނަކީ ވަރަށް އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅެކެެވެ. ގައިދީއަކަށްނުވާ ސާފު ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް ކަންވެގެންދިޔަގޮތަށް ވިސްނާލާށެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، ނިހާނާއި، ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެޔޮއްގެން އެއް ޤައުމުުން އަނެއް ޤައުމަށް ދަތުރުތައް ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ އެވެ. ޝަރަފުވެރިކަމާއެކުގަ އެވެ. ބޮޑެތި ގައިދީންތައްކަމުގައި ސަރުކާރުން އަބަދުމެ ސިފަކޮށް، އެގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް ބޭނުންވެގެން ކެނޑިނޭޅި އެބޭފުޅުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންގެންދާ ބޭފުޅުން އެއާޕޯޓްތަކުގައި ތާށިވެގެން އުޅުއްވާކަށް ޖެހިވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ. އެ ބޭފުޅުން ޤައުމަކަށް ވަޑައިގެނެންވުމާއެކު، އެ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން ކާރާއި، އިސްތިޤުބާލުކުރައްވާނެ ބޭފުޅުން ފޮޮނުއްވާ ހައްދަވަ އެވެ. 

ދަތުރުމަތީގައި އިންނަވަނިކޮށް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓްތައް ކެންސަލްކުރުމުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކު އެއާޕޯޓްގައި ތާށިވިނަމަވެސް ޤައުމުތަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ހިމާޔަތްދީ ހައްދަވަ އެވެ. ނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ނިހާނަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވީ އެއާޕޯޓްގައިި ތާށިވެ އިންނެވުމަށްފަހު އަނބުރާ ޤައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރޭ ވިދާޅުވެ ބޮޑެތި ކާޑުތަކުންނާއި، މޮޅެތި ފެންވަރުގެ ޕާސްޕޯޓްއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފައިދާއެއް ނެތެވެ.

ނިހާނެވެ. ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ޓެރަރިސްޓުންނޭ ވިދާޅުވެ، އެއިން ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް ކިޔަސް، ޓީވީތަކުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްކޮށް، ވޯޓެއްލައިފިނަމަ އެންމެން ހައްޔަރުކުރިނަމަވެސް ހަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ ކޮބައިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް އެނގޭކަން އެ އޮތީ ސާފުކޮށް ބުނެދީފައެއް ނޫންތޯ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކިތަންމެވަރަކަށް ސަނާ ކިޔަސް، އަދި އަމިއްލަ ޤައުމުގައިި ބޮޑެތި ފްލެޓްތައް ބައްލަވައިގަނެގެން އިއްޒަތުގައި އުޅުއްވިޔަސް، ޤައުމުން ބޭރުގައި އެއިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތްކަން އެ އޮތީ ބުނެދީފައެއް ނޫންތޯ އެވެ. 

ކައިރީގައި ގެންގުޅޭ ދެތިން ކުއްޖަކު ޤަބޫލުކުރިޔަސް، މުޅި ދުނިޔެވެސް ތި ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް އެ އޮތީ ބުނެދީފަ އެވެ.

އަވައްޓެރި ޤައުމަކަށް ނޭރި، އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ހުންނެވުމަކީ ވަކިން ކުޑަ އަޅުވެތިކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިޔެއްތަ ކަންތައްދާ މިސްރާބަށް ބަލާއިރު، އިންޑިއާއާއި ހަމައިން ނިމޭނެކަމަށް ބެލުމަކީވެސް މޮޔަ ކަމެކެވެ. އިންޑިއާގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްވެސް އަދި އޮތީ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަށް އެއޮތީ ފާރަވެރިވެކަން ހަނދުމަފުޅުގައި ބަހައްޓަވާށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިއްޒަތްތެރި ނިހާނޭ

4 މަސް ކުރިން

އިއްޒަތްތެރި ނިހާނޭ

1
0
fuaadh

4 މަސް ކުރިން

Thieves varah molhu liyumeh dw? Bala india e ee muslimunge hathureh kan naseeru akah neyngunu naseeroo.... beyruge faraaiy thakun muslim gaumthah koshaa kudhi kuraa iruves e thibee hama faaralaigen. Kan naseerakah hama neyngun

0
6