19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ލިއޮނެލް މެސީ

އަހަރެންނަކީ ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން: މެސީ

 • އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާއަށް މާ އެދެވޭ ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައެއް ނުވޭ
 • ު މެސި ބުނެފައިވަނީ މުބާރާތަށް ކުރީބައިގައި ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް
 • ކޮންމެ ގޮތަކަށް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާއަކީ އަބަދުވެސް ފެވަރިޓުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:17 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ލިއޮނެލް މެސީ -- ޕޭޕަރ މެގަޒިން

އޭނާއަކީ ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ހަމަ އާދައިގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަދި އާޖެންޓީނާ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ބުނެފިއެވެ.  

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މެސީއަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ އެވޯޑް ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ގެންގޮސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެސީ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ ހަމަ އެހެން ކުޅުންތެރިންނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

ޕޭޕަރ މެގަޒިންއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ އޭނާއަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ހަމަ އެހެން ކުޅުންތެރިންނެކޭ އެއްފަދަ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. މެޗު ފެށުމުން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ފެންވަރެއްގެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް މެސީ ބުނެފައިވެއެވެ.

ބާސާއާއެކު އޭނާ ނުވަ ސްޕެނިޝް ލަލީގާއާއި ހަތަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާއަށް މާ އެދެވޭ ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ގައުމީ ޓީމާއެކު މެސީ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޮލިމްޕިކް ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު އޭނާގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން އާޖެންޓީނާ ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު ތިން މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ އާޖެންޓީނާއިން ހޯދިއިރު މެސި ބުނެފައިވަނީ މުބާރާތަށް ކުރީބައިގައި ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޮލިފައިންގައި ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް ކުރިޔަށްދާން ޖެހޭ ކަމަށާއި ފްރާންސާއި ޖަރުމަނާއި ބްރެޒިލް ނުވަތަ ސްޕެއިންއާ އެއް ފެންވަރަކަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ޓީމުގައި ތިބީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި ކޮންމެ ގޮތަކަށް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާއަކީ އަބަދުވެސް ފެވަރިޓުންގެ ތެރޭގައި ގުނާ ޓީމެއް ކަމަށް މެސީ ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދު ވެސް އަމާޒުކުރަނީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރާނީ ވަރަށް އުއްމީދާއި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ހިމެނިފައިވަނީ އައިސްލޭންޑާއި ކްރޮއޭޝިއާ އަދި ނައިޖީރިއާއެކު ގްރޫޕް ޑީ ގައެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޫން މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އައިސްލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ނުކުންނައިރު ދެވަނަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހު ނައިޖީރިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

ބްރެޒިލްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ވަނީ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައެވެ. އެފަހަރުގެ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިވީ ޖަރުމަނު އަތުންނެވެ. މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ވެގެންދާނީ މެސީއަށް ގައުމީ ޓީމާއެކު ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކުރަން ލިބޭ ބޮޑު ފުރުސަތަކަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް