18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އޮން ވީ ފިހާރަ

އޯގަނިކް ބިއުޓީ އެންޑް ވެލްނެސްއަށް ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި!

 • ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް މި އުފެއްދުންތައް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ
 • ފިހާރައިން ލިބޭ އުފެއްދުންތަކުގައި ކެމިކަލް ނުހުންނާނެ
 • ފިހާރައިން ލިބޭ އުފެއްދުންތައް މަޝްހޫރު އެކިއެކި މީހުން ބޭނުން ކުރޭ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 00:45 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
 4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
 5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ދި އޯގަނިކް ފާރމަސީ ގެ އުފެއްދުންތަކެއް -- ފޭސްބުކް

ހަމައެކަނި އޯގޭނިކް ބިއުޓީ އެންޑް ވެލްނެސްއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވާފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ފިހާރައެވެ. 

އޯކިޑް މަގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވި "އޮން ވީ" ފިހާރައަކީ ރީތިވުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ، ޤުދުރަތީ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ. އޮން ވީ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ކެމިކަލް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި، މި ފިހާރައިގެ އަމާޒަކީ ސިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ބިއުޓީ އެންޑް ވެލްނެސް އުފެއްދުންތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ދި އޯގަނިކް ފާރމަސީ ގެ އުފެއްދުންތަކާއި، ޖަރުމަނުގެ ލަވޭރާ އަދި ހިޕް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކާއި، ޕޮލެންޑްގެ އާވާ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް މިފިހާރައިން ލިބެން ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގައި ކަޅުދިރީގެ ބާވަތްތައް އެފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބްލެކް ސީޑް ހަރބްގެ އެކި ބާވަތްތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދި އޯގަނިކް ފާރމަސީގެ އުފެއްދުންތަކަކީ މެޑޯނާ، ކޭޓީ ޕެރީ، ޓައިލަރ ސްވިފްޓް، މައިލީ ސައިރަސް، ކިމް ކާޑޭޝިއަން، ކްލޯއި ކާޑޭޝިއަން، ރީޓާ އޯރާ، ކްލައުޑިއާ ޝިފަރ، އަދި ކައިލީ މިނޯގް ފަދަ މަޝްހޫރު އެކިއެކި ފަންނާނުންވެސް އެންޑޯޒްކޮށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ އުފެއްދުން ތަކެކެވެ.

އޮން ވީ ފިހާރައިގައި ލިބެން ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ރީތި ވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ޝޭމްފޫ، ކޮންޑިޝަނަރ، ލޯޝަން، ސްކްރަބް، މާސްކް، އެންޓި ވްރިންކަލް ކްރީމް، ޑިއޯޑޮރައިޒަރ، ޕައުޑަރ، މަސާޖް އޮއިލްސް، ފޭސް ވޮޝް، ކޮންސީލަރ، ލިޕްސްޓިކް، މަސްކަރާ، ވައިޕްސް އަދި ސެންޓު ހިމެނެއެވެ.

ކަށި ވަރުގަދަ ކުރާ އުފެއްދުންތަކާއި، މެޓަބޮލިޒަމް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އުފެއްދުންތަކާއި ހަންގަނޑު ރީތި ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަޕްލިމެންޓްވެސް މި ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި ފިހާރައިން ގަންނަ ތަކެތި ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ގުޅަންޖެހޭ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރަކީ 7375959 ކަމަށް މި ފިހާރައިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް