23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އުތުރު ކޮރެއާ - އެމެރިކާ

ކިމް، ޓްރަމްޕަށް ފޮނުއްވި ބޮޑު ސިޓީ އުރަ!

  • ޓްރަމްޕް ފޮނުއްވާ ސިޓީ އުރަ އަދި މާބޮޑުވާނެ ކަމަށް މީހުން ލަފާކުރޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 23:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސްގެ ސިޓީފުޅު އެމެރިކާގެ ރައީސް އަށް އެރުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވައިޓް ހައުސް

ކިމް ޔޮން ޗޮލް އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެމެރިކާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ސީނިއަރ އޮފިޝަލެވެ. ހުސްވި ހަފްތާގައި އޭނާ އެމެރިކާ އަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ ޖޫން 12 ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ދެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރައްވަން ހުރި މުހިންމު މަޝްވަރާ ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގާދިޔަ މުހިންމު ކަންކަން ނޫސްވެރިން ދިޔައީ ވަރަށް ގާތުން ބަލާ ކަވަރު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އިވެންޓަކަށް ވެގެން ދިޔައީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ އަތްޕުޅުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ފޮނުއްވި ޚާއްސަ ސިޓީފުޅެއް އެރުވުމެވެ.

ސިޓީފުޅު ރައީސް ޓްރަމްޕަށް އެރުވުމުން ނޫސްވެރިންގެ ސަމާލުކަން އަމާޒުވީ ސިޓީ އުރަ ތެރޭގައި އޮތް ސިޓީގައި ހިމެނޭ ވާހަކަތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޓީ ލާފައި އޮތް އުރައިގެ ސައިޒަށް ކަމަށް ފާހަގަ ވެއްޖެއެވެ. އެއީ އަދައިގެ ސިޓީ އުރަ އެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ސިޓީ އުރައެކެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި އޮތް ސިޓީފުޅު ހަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯތަކާ ވީޑިއޯތައް އާއްމު ވުމުން އާއްމުންގެ ނަޒަރުވެސް ހުއްޓުނީ މި ބޮޑު ސިޓީ އުރައަށެވެ.

އިސާހިތަކު އިންޓަނެޓްގައި މިކަމަށް ފާޑުކިޔާ ހަޖޫ ޖަހަން ފަށައިފިއެވެ.

ބައެއް މީހުން ބުނީ ބޮޑު ސިޓީ އުރައެއް ޓްރަމްޕަށް ކިމް ފޮނުއްވީ، ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަތްތިލައިގެ ކުޑަކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ރައީސް ޓްރަމްޕްއަކީ ހަށިކޮޅުން ބިޔަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެފައި ނިސްބަތުން އެމަނިކުފާނުގެ އަތްތިލަ ކުޑަކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔާ އެތައް ވާހަކަތަކެއް މީގެ ކުރިން އާއްމު ވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 

ރައީސް ޓްރަމްޕްއަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެހެން މީހަކަށް ވުރެ ދެރަވާން ބޭނުންފުޅުވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެކަން މީހުންނަށް އޮޅިފައެއް ވެސް ނެތެވެ. އެހެން މީހަކު ބުނީ އެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ފޮނުއްވާ ސިޓީ އުރައިގެ ސައިޒް ދުށުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި ކަމަށެވެ.

 

އާއްމުންގެ ވާހަކަތައް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރި އިރު ތަޖުރިބާކާރަކު ހާމަކުރި ގޮތުގައި ސިޓީ އުރައިގެ ސައިޒުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވީ، ސިޓީފުޅުގެ މުހިންމު ކަމެވެ.

ބައެއް މީޑީއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕަށް ސިޓީފުޅު އެރުވުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ އެފް.ބީ.އައި އިން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޓީއުރައާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލާ ޗެކްކޮށްފައެވެ. ޓްރަމްޕަށް ސިޓީފުޅު އެރުވީ އެފް.ބީ.އައި އިން ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރެންސް ދިނުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް