23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޕެރޫގެ ކެޕްޓަން ސަސްޕެންޑްވުން

ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކާއެކު، ޕެރޫގެ ކެޕްޓަން ވާރލްޑް ކަޕަށް

 • އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަން 14 މަސްދުވަހަށް އިތުރުކުރި
 • އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކޮކެއިންއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ވިދިގެން
 • އެކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލުނުކުރުމަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 2 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:14 | |

މަގުބޫލް

 1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
 8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


ޕެރޫގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ ގުރެއިރޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކޮކެއިންއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ވިދިގެން ފީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ޕެރޫގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ ގުރެއިރޯގެ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.  

ފީފާއިން ގުރެއިރޯ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކޮކެއިންއަށް ޕޮސިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެ އިދާރާއިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ މުހުލަތަކަށް ފުޓްބޯޅައާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމަކުން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ކޮކެއިންއަށް ޕޮސިޓިވްވީ މިއަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވާރލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އާޖެންޓީނާގެ ބޮއިނިސް އައިރިސްގައި ކުޅުނު ކޮލިފައިން މެޗަށް ފަހު ކުރި ޓެސްޓްތަކެއްގައެވެ.

އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަނުގެ މައްސަލަ ފީފާގެ އެޕީލް ކޮމީޓީއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ފީފާއިން ވަނީ އެމައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ހަ މަސްދުވަހަށް ކުޑަ ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންޓި ޑޯޕިން އޭޖެންސީއިން އެ މައްސަލަ ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަން 14 މަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

ގުރެއިރޯގެ ސަސްޕެންޝަން އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ވާރލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވޭނެ މަގުފަހިނުވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްސަލަ ވަނީ ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އޭނާގެ މައްސަލައިގައި އެކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލު ނުކުރުމަށާއި ވާރލްޑް ކަޕްގައި އޭނާއަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ގުރެއިރޯ ބުނީ މިއީ އިންސާފަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ޓީމާއި ގުޅޭނެ ކަމަށާއި ގައުމަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕެރޫގެ ރައްޔިތުން އެއްބަޔެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވާނެކަން ހާމަވެގެން ގޮސްފި ކަމަށެވެ. ޕެރޫގެ ރައީސް ވެސް ވަނީ މިކަމާއި ގުޅިގެން އުފާ ފާޅުކުރައްވައި ހާއްސަ މެސެޖެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.

ވާރލްޑް ކަޕަށް އެންމެފަހުން ކޮލިފައިވި ޓީމަކީ ޕެރޫ ކަމަށްވާއިރު އެ ޓީމު ހިމެނިފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ޑެންމާކްގެ އިތުރުން ފްރާންސްއާއެކު ގްރޫޕް ސީ ގައެވެ. މި ޓީމުތަކުގެ ކެޕްޓަނުން ވަނީ ގުރޭރޯގެ ސަސްޕެންޝަން އެއްކޮށް އުވާލުމަށް އެދި ފީފާއަށް ސިޓީ ވެސް ފޮނުވާފައެވެ.  މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ވެގެންދާނީ 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޕެރޫ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

ގުރެއިރޯއަށް ވާރލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާއިރު އޭނާއަކީ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ގުރެއިރޯއަކީ ފީފާއިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ނޮމިނޭޓްވި ޕެރޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަނީ ބްރެޒިލްގެ ފްލެމިންގޯއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް