16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

މުނިފޫހި

މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުމެއް ނެތް

 • ދިވެހި ފިލްމު ތަކުގައި އަބަދު އެއްޒާތަކަށް މަންޒަރުތައް ފެނުން
 • ފިލްމު ތަކުން އަބަދު އެއް މޫނު ތަކެއް ފެންނަމުންދިއުން
 • ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައި ނުވުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:38 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ދިވެހި ފިލްމް ބައިވެރިޔާގެ ޕޯސްޓަރު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިނާރަ ވާހަކަ އާއި ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިންނަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމު ތަކުގައި ފިލްމީ ތަރިންނަށް ދެވިފައިވާ އިހްތިރާމާއި ގަދަރު ނުދެވޭ ވާހަކައަކީ އާންމުކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އެކެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހި ފިލްމު ތަކުގައި އަބަދު އެއްޒާތަކަށް މަންޒަރުތައް ފެންނަ ވާހަކަ އާއި ދިވެހި ހުރިހާ ފިލްމު ތަކުންވެސް އަބަދު އެއް މޫނު ތަކެއް ފެންނަމުންދާ ވާހަކަ އަކީ އަބަދުވެސް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ތަކެވެ.

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއިން އާ މޫނު ތަކެއް ނުފެނުމާއި ފިލްމް ތަކުގައި މަގުމައްޗާއި ގޭތެރެ ފިޔަވާ އިތުރު ތަނެއް ނުފެނުމާއި މި ކަންކަން މިހެން ހިނގަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތި އެއް ނޫނެވެ.

އިއްޔެވެސް އަދި މިއަދުވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައި ނުވާ ކަމެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އާ މޫނުތައް ގެނައުމަށް އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުދިނަނަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ތަމްރީނާއި ހުނަރު ދަސްކޮށް ނުދެވޭ ކަމީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާކުރިއަރައިގެން ނުދިއުމުގެ އަސްލެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމު ތަކުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް ހުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެގެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ކުރިން ފެށިގެންވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮސްދޭނެ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ނެތުމަކީ މިދާއިރާ ކުރިއަށް ނުދިއުމުގެ ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނިކުންނަ ފިލްމު ތަކުގެ އަދަދު މަދުވަނީ ފިލްމު އުފައްދަން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނުލިބޭތީ ކަމަށް މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދެމި އޮތީ މި ދާއިރާގައި ޝައުގެވެރިކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާމީހުން އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތުންނެވެ. ސަރުކާރުން ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނެއް ލިބެނޭ ފުރުސަތު ތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާ ނަމަ ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ފިލްމް ތައް އުފެއްދިގެން ދާނެއެވެ.

ހަމައެކަނި ލޯބީގެ ފިލްމްތައް އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި "1962 ތެނަދޫ" ފަދަ ފިލްމްތައް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ދައްކުވައިދޭ ހަގީގީ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ  ހިސްޓޯރިކަލް ފިލްމްތައް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ތަނަވެސްކޮށް ދިނުމަކީވެސް ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރިވާފަދަ މޮޅު ފިލްމްތަކެއް އުފެދި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ކޮންމެ ދާއިރާއެއްވެސް ކުރިއަރައިގެން ދާނީ އެދާއިރައަކުން އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ތަކެއް ލިބިފައިވާ މީހުން އެދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމުން ނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ފިލްމީ ދާއިރާވެސް ކުރިއަރައިގެން ގޮސް މި ދާއިރާއިން އާ މޫނުތައް ފެނިގެންދާނީ ރަނަގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބި އަދި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީންތަކެއް ލިބިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް