20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސެމްސަންގް އަދި އެޕަލް

ސެމްސަންގްއިން އެޕަލްއަށް 539 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

  • މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެޕަލް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 11:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ފޯނެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހަކު -- އޭއެފްޕީ

ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސް  ކުންފުނިން 539 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު(430 މިލިއަން ޕައުންޑް) އެޕަލް ކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް ކެލިފޯނިއާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކޯޓުން ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކުންފުންޏަށް 539 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ ސެމްސަންގް ފޯނުތަކުން އެޕަލްގެ ފީޗާތައް ކޮޕީކުރިކަން ސާބިތު ވުމުންނެވެ.

މިމައްސަލައަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެޕަލް ކުންފުނިން ސެމްސަންގާއި ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތްއަހަރު ދުވަހަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި މައްސަލާގައި އެޕަލްއިން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އައިފޯނުގެ ޑިޒައިން ކޮޕީކޮށްފައިވާތީ 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޯޓުން އަމުރު ކުރީ އެ ފައިސާގެ އެއްބައި ކަމަށްވާ 539 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެޕަލް ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސެމްސަންގް އިން އެކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކޮޕީ ކުރުމުން އޭގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭކަން ގަބޫލު ކުރާކަމަށާއި މި މައްސަލައަކީ ފައިސާއަށްވުރެވެސް މުހިއްމު މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެކުންފުނީގެ ތަފާތު ޑިޒައިންތައްކަމަށާއި އެއީ އެކުންފުނީގެ ބުރަ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. ސެމްސަންގް އިން އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުން  ކޮޕީކޮށްފައިވާ ފީޒާތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕަލްގެ އައިއޯއެސްގެ ހޯމް ސްކްރީނުގެ އެޕްތައް ހުންނަ ގްރިޑް ލޭއައުޓާއި އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުގައި ހުންނަ ވަށްކަންތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ނުބައިހާނު

4 މަސް ކުރިން

ދެން ހަތަރެސް ކަނާއި ވަށްބުރަކީ ކޮން ބައެއްގެ އެއްޗެއްބާ؟

0
0